Hovedstaden

VELKOMMEN TIL LANDSDELSFORENINGEN HOVEDSTADEN

På disse sider kan du læse lidt om, hvad der sker i foreningen, samt se kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne i Hovedstaden.

Vi arrangerer foredrag med læger, fysioterapeuter, socialrådgivere, med flere og holder møder om, hvad der ellers måtte interessere vore medlemmer.
Uanset om du er nyt medlem eller har været medlem igennem længere tid, håber vi, at du kan drage nytte og udbytte af vores tilbud.
Bestyrelsen modtager altid gerne henvendelser, uanset om du har kritik, ideer eller trænger til en snak om din situation.

Medlemskab og priser
Vi tilbyder en række forskellige medlemskaber. For at læse om dem og se priser: Klik her

Har du forslag eller andre ting, som du synes bestyrelsen og vi andre bør overveje, så send os en mail.

AKTIVITETER/MØDER

BESTYRELSEN

Stig Winther Nielsen
Formand
Hvedemarken 25
2860 Søborg
30 77 20 52
tune_4030_stig@hotmail.com

Ernst Munk Johansen
Næstformand
Åvej 8, Dale
3060 Tikøb
26 66 20 72
ernst.johansen@tdcadsl.dk

Bent Andersen
Kasserer
Ottingvej 103
2860 Søborg
26 60 60 97
bent.a25@outlook.dk

Merian B. Clasen
Sekretær
Øster Søgade 30 st tv
1357 København K
31 19 98 70
merian@brastrup.com

Lise Østerø
Betstyrelsesmedlem
Neergårdsparken 18, 1. th.
4000 Roskilde
20 62 20 28
Lise.Ostero@gmail.com

Carl L. Jensen
Suppleant
40 76 75 06
carl_jensen@hotmail.com


Merete Sejer Hansen
Suppleant
Strandvejen 138 C, 4.th
2900 Hellerup
28 92 07 78
merete.sejer@gmail.com

RÅDGIVNING


Udover bestyrelsesmedlemmerne er du velkommen til at kontakte nedenstående:

Merete Sejer Hansen
tlf. 28 92 07 78
om almene sygdomsspørgsmål

VARMTVANDSTRÆNING

Gigtskolen i Hovedstaden http://www.gigtskolen.dk og Bevar Mig Vel  http://www.bevarmigvel.dk
tilbyder både bassintræning og gymnastik på hold til Bechterewpatienter

ARKIV

Generalforsamling referat 2023: Klik her

Generalforsamling referat 2022: Klik her

Generalforsamling referat 2021: Klik her

Generalforsamling referat 2020: Klik her

Generalforsamling referat 2019: Klik her

Generalforsamling referat 2018: Klik her

Møde med HandiCare 2012: Klik her

Møde med Pia Christmas-Møller 2012: Klik her

Bechterew i bordhøjde ved Charlotte Egsmose, overlæge, klinisk lektor 2010: Klik her

VEDTÆGTER

Vedtægter for FORENINGEN FOR RYGSØJLEGIGT OG MORBUS BECHTEREW – HOVEDSTADEN

Indhold:

§ 1. Navn
§ 2. Formål
§ 3. Tilhørsforhold
§ 4. Medlemskab
§ 5. Generalforsamling
§ 6. Bestyrelse
§ 7. Regnskabsår
§ 8. Medlemskontingent
§ 9. Budget
§ 10. Landsdelsforeningens virke
§ 11. Vedtægtsændringer
§ 12. Opløsning
§ 13. Ikrafttrædelse
§ 1. Navn.

Landsdelsforeningens navn er “foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Hovedstaden”. Landsdelsforeningen dækker
følgende kommuner: 101, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 183, 185, 187, 190,
201,210,217,219,223,230,240,250,253,259,260,265,269,270,350,400 og 411, som omfatter det Stor­
københavnske område til og med Roskilde og Køge, samt Nordsjælland og Bornholm.

§ 2. Formål.
Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew. Formålet opfyldes ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen. Landsdelsforeningen orienterer om og medvirker til at udbrede kendskabet til sygdommen samt medvirker til kommunikation til medlemmerne. Desuden fremmes samarbejdet med relevante organisationer, herunder Gigtforeningens kredsforeninger.

§ 3. Tilhørsforhold.
Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Hovedstaden danner sammen med de øvrige landsdelsforeninger
Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew og er underlagt landsforeningens vedtægter og beslutninger.
Landsdelsforeningens vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

§ 4. Medlemskab.
Alle der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew eller vil bistå landsdelsforeningen kan optages som medlem i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Hovedstaden

Medlemskab i landsdelsforeningen opnås ved henvendelse til landsdelsforeningen, landsforening eller indtegning på foreningens hjemmeside.
Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent.
Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i landsdelsforeningen.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for landsdelsforeningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er landsdelsforeningens øverste myndighed.
Bestyrelsen indkalder hvert år til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen afholdes senest 1. april.
Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsens formand eller næstformand senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning fra bestyrelsen.
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår.
5a. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
5b. Forslag til Landsmødet om kontingent for det kommende regnskabsår for medlemmerne i Hovedstaden
6. Indkomne forslag.
7 Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Der udfærdiges et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet fremsendes til landsforeningen senest 4 uger efter generalforsamlingen sammen med det godkendte og reviderede regnskab.
Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning, jfr. dog § 11 vedrørende vedtægtsændringer.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal være givet skriftlig.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §§ 11 og 12 vedrørende vedtægtsændringer og landsdelsforeningens eventuelle opløsning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal, eller mindst 1/3 af landsdelsforeningens medlemmer skriftligt, kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal være med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse.
Referat af den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges og fremsendes til landsforeningen som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelse.
Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsen består af formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperioden er udløbet, indtræder en suppleant i bestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden. Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter anciennitet.
Hvis en suppleant udtræder før valgperioden er udløbet, vælges der er ny suppleant for den resterende del af valgperioden på den førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv.
Bestyrelsen leder landsdelsforeningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen kan tilknytte konsulenter til foreningen, ligesom den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreningen.
Bestyrelsen er ansvarlig for landsdelsforeningens midler, som indsættes i pengeinstitut i landsdelsforeningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i stats- eller realkreditobligationer. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende og retvisende regnskab for det foregående regnskabsår. Regnskabet skal revideres af landsdelsforeningens revisor.

I det daglige tegnes foreningen af formanden og kassereren i bestyrelsen. Ved én af disses frafald tegnes foreningen af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Regnskabsår.
Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8. Medlemskontingent.
Landsforeningen opkræver medlemskontingent, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet vedtages opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen.
Vedrørende indmeldelse i kontingentåret:
Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuld kontingent for et helt år
Indmeldelse 01.07 – 31.10: Betales kontingent pr. måned
Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år
Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne jf.
landsforeningens vedtægter.

§ 9. Budget.
Der fremlægges og godkendes budget for indeværende regnskabsår. Det indeværende regnskabsår er kalenderåret efter det år, der er blevet aflagt regnskab for i § 5 punkt 4.

§ 10 Landsdelsforeningens virke.
Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet af højst 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene.
En landsdelsforening kan oprette lokale afdelinger uden vedtægter inden for sit område. Såfremt der oprettes en lokalforening med egne vedtægter, skal disse vedtægter godkendes af landsdelsforeningen for området og af landsforeningen.
Om landsdelsforeningens virke i øvrigt henvises til landsforeningens vedtægter.

§ 11 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.
Vedtægtsændringerne er gyldige, når de er vedtaget af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringerne skal desuden godkendes af landsforeningen.

§ 12 Opløsning.
Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af landsdelsforeningen, skal mindst 3/4 af landsdelsforeningens medlemmer stemme for opløsning.
Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås, kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag om landsdelsforeningens opløsning.
Forslaget anses for vedtaget, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer har stemt for på den ekstraordinære generalforsamling.
Er opløsning vedtaget, overgår landsdelsforeningens midler til landsforeningen.

§ 13 Ikrafttrædelse.
Disse vedtægter træder i kraft den 15. marts 2017 efter vedtagelse på landsdelsforeningens generalforsamling. Vedtægterne af 19. marts 2015 betragtes hermed som reviderede.