Vedtægter

Vedtægter for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew

Vedtægternes indhold:

 • 1. Navn og hjemsted
 • 2. Formål
 • 3. Tilhørsforhold
 • 4. Medlemskab
 • 5. Støttemedlemsskab
 • 6. Opbygning
 • 7. Landsmøde
 • 8. Medlemskontingent
 • 9. Budget og budgetprognose
 • 10. Hovedbestyrelsen
 • 11. Regnskabsår
 • 12. Landsdelsforeninger
 • 13. Vedtægtsændringer
 • 14. Urafstemning
 • 15. Opløsning

 

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew”. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

 

 • 2. Formål

Landsforeningens formål er at støtte personer med rygsøjlegigt og morbus Bechterew. Formålet opfyldes ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen. Landsforeningen orienterer om og medvirker til at udbrede kendskabet til sygdommen samt medvirker til kommunikation til medlemmerne. Desuden fremmes samarbejdet med relevante organisationer, herunder Gigtforeningens kredsforeninger og søsterforeninger i andre lande.

 

 • 3. Tilhørsforhold

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew er tilknyttet Gigtforeningen og er godkendt medlem af Gigtforeningens repræsentantskab. Foreningen kan ansøge Gigtforeningen om støtte til foreningens arbejde. Gigtforeningens bestyrelse har adgang til at lade sig repræsentere på foreningens landsmøde. Gigtforeningens repræsentant har adgang til at udtale sig om forhold Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew og Gigtforeningen imellem.

 

 • 4. Medlemskab

Alle der har rygsøjlegigt eller vil bistå foreningen kan optages som medlem i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew.

Medlemskab i foreningen opnås ved henvendelse til landsforeningen, landsdelsforeningerne eller indtegning på foreningens hjemmeside.

Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent. Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i foreningen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

 • 5. Støttemedlemsskab

Firmaer, organisationer, institutioner, selskaber og foreninger kan tegne et særligt støttemedlemskab. Medlemskabet er forankret centralt hos landsforeningens kasserer.

 

 • 6. Opbygning

Landsforeningens virksomhed udøves gennem følgende organer:

  1. Landsmødet
  2. Hovedbestyrelsen
  3. Landsdelsforeningerne

Landsforeningen omfatter de landsdelsforeninger, der er godkendt af landsmødet. Landsdelsforeningerne skal anvende de vedtægter for foreningens landsdelsforeninger, der er godkendt af landsmødet.

Landsdelsforeningernes navne er:

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Nordjylland

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Østjylland

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Midt / Vestjylland

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Vejle-Ribe

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Fyn

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Vestsjælland

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sjælland Syd

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Hovedstaden

 

 • 7. Landsmøde

Landsmødet er foreningens øverste myndighed og er sammensat af delegerede fra landsdelsforeningerne samt hovedbestyrelsen. Hver landsdelsforening kan repræsenteres af højst to delegerede, hvoraf landsdelsforeningens formand eller næstformand er den ene.

Udover de delegerede, kan menige medlemmer deltage på landsmødet med taleret

Landsmøde afholdes hvert år i maj og indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst to måneders varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden.

På landsmødet behandles følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Beretning fra hovedbestyrelsen.
  4. Beretning fra ASIF repræsentanten.
  5. Forelæggelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Vedtagelse af budget og medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
  8. Valg til hovedbestyrelsen.
  9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen.
  10. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
  11. Eventuelt.

Der udfærdiges et referat af landsmødet. Referatet underskrives af hovedbestyrelsens formand samt af dirigenten og udsendes til landsdelsforeningernes formænd og hovedbestyrelsen.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst ti delegerede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §§ 13 og 15 vedrørende vedtægtsændringer og landsforeningens opløsning.

Landsdelsforeningernes delegerede samt hovedbestyrelsens syv ordinære medlemmer er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinært landsmøde afholdes, når hovedbestyrelsens flertal eller repræsentanter, der svarer til mindst en tredjedel af foreningens medlemmer, skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse.

Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være landsforeningens formand eller næstformand i hænde senest to uger, inden landsmødet skal afholdes. Forslagene sendes til landsdelsforeningernes formænd senest en uge inden landsmødet.

 

 • 8. Medlemskontingent

Hovedbestyrelsen fremlægger forslag til fælles medlemskontingent på formandsmødet forud for landsmødet. Landsdelsforeningernes eventuelle ønsker til individuelt medlemskontingent fremlægges på formandsmødet.

Landsforeningen opkræver medlemskontingentet, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet er som hovedregel ens for alle landsdelsforeninger og vedtages altid opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen.

Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne en gang hver måned.

Vedrørende indmeldelse i løbet af året:

Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år.

Indmeldelse 01.07 – 31.10: Betales kontingent pr. måned.

Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år.

 

 • 9. Budget og budgetprognose

Der fremlægges og godkendes budget for det kommende regnskabsår. Det kommende regnskabsår er kalenderåret efter det år, der er blevet aflagt regnskab for i § 7 punkt 5.

 

 • 10. Hovedbestyrelsen

Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der efter simpelt flertal vælges på landsmødet og består af en formand, næstformand, fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Suppleanterne deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år, dog således at der i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, og i lige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Hvis et hovedbestyrelsesmedlem udtræder, inden valgperioden er udløbet, indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden. Suppleanter indtræder i hovedbestyrelsen efter anciennitet.

Hvis en suppleant udtræder før valgperioden er udløbet, vælges der en ny suppleant for den resterende del af valgperioden på det førstkommende landsmøde.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv. Hovedbestyrelsen leder foreningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og landsmødets beslutninger.

Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og et medlem af hovedbestyrelsen i forening. Hovedbestyrelsesmøde skal afholdes mindst to gange årligt.

Referat af hovedbestyrelsesmøderne sendes til hovedbestyrelsens medlemmer og landsdelsformændene.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke er hovedbestyrelsesmedlemmer, men hovedbestyrelsen er ansvarlig for disse udvalgs arbejde.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i pengeinstitutter med lav risiko og kort eller mellem løbetid. Hovedbestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år til landsmødet foreligger et fyldestgørende regnskab for det foregående regnskabsår, revideret af foreningens revisor.

Hovedbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til den internationale sammenslutning af morbus Bechterew patientforeninger: ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation).

ASIF-repræsentant og ASIF-suppleant udpeges som hovedregel blandt hovedbestyrelsens medlemmer – herunder hovedbestyrelsens suppleanter. Udtræder repræsentant eller suppleant af hovedbestyrelsen, fratræder man ligeledes som repræsentant eller suppleant i ASIF. ASIF-repræsentanten deltager i den internationale sammenslutnings arbejde og aflægger beretning herom på landsmødet.

 

 • 11. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

 • 12. Landsdelsforeninger

En landsdelsforening omfatter en række kommuner inden for landets regioner og varetager sine medlemmers særlige interesse på stedet inden for rammerne af landsforeningens vedtægter. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan den enkelte landsdelsforenings dækningsområde fastsættes af landsmødet. Landsdelsforeningens vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

Landsdelsforeningen afholder hvert år generalforsamling mindst en måned, inden landsmødet afholdes. Landsdelsforeningens bestyrelse skal bestå af formand og mindst fire bestyrelsesmedlemmer.

Landsdelsforeningen fremsender sit godkendte årsregnskab til hovedbestyrelsens kasserer senest fire uger efter generalforsamlingen.  Landsdelsforeningen fremsender referat af sin generalforsamling til Hovedbestyrelsens sekretær senest fire uger efter generalforsamlingen.

Meddelelse og afholdelse af møder, referater med videre, der er af betydning for medlemmer uden for landsdelsforeningen, skal tilgå hovedbestyrelsen samt de øvrige landsdelsforeninger.

Landsdelsforeningen kan som grundlag for arbejdet i landsdelsforeningens område søge tilskud fra lokale firmaer med videre uden godkendelse fra hovedbestyrelsen. Landsdelsforeningen må ikke ansøge landsdækkende foreninger og virksomheder, for eksempel Gigtforeningen, landsdækkende fonde, tipstjenesten eller andre større organisationer om økonomisk støtte uden hovedbestyrelsens tilladelse.

En landsdelsforening kan inden for sit område oprette lokale afdelinger uden egne vedtægter. Såfremt der inden for landsdelsforeningens område oprettes en lokalforening med egne vedtægter, skal disse godkendes af landsdelsforeningen for området og af landsforeningen.

 

 • 13. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på et landsmøde. For at vedtægtsændringerne er gyldige, skal de være vedtaget af mindst to tredjedel af landsmødets fremmødte delegerede.

 

 • 14. Urafstemning

Enhver landsdelsforening kan kræve de beslutninger, der er truffet på landsmøder eller hovedbestyrelsesmøder udsendt til skriftlig urafstemning hos samtlige medlemmer. En beslutning bortfalder, hvis mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for bortfald af beslutningen.

Krav om urafstemning skal være landsformanden i hænde senest fire uger efter, at en beslutning er offentliggjort i form af tilsendt referat.

 

 • 15. Opløsning

Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af foreningen, skal mindst tre fjerdedele af de fremmødte delegerede medlemmer stemme herfor.

Landsforeningen kan ikke opløses, såfremt der eksisterer mere end én landsdelsforening.

Er det vedtaget, at foreningen skal opløses, træffer hovedbestyrelsen beslutning om, at et likviditetsprovenue og overskud skal tilfalde en anden beslægtet forening, som er hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Vedtaget på landsmødet 30. oktober 2021

Claus-Ebbe Junker – Dirigent

Allan Steen Andersen – Formand