Vedtægter

Vedtægter for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew

Vedtægternes indhold:

§ 1. Navn og hjemsted 

§ 2. Formål 

§ 3. Samarbejdspartnere 

§ 4. Medlemskab 

§ 5. Støttemedlemskab 

§ 6. Opbygning 

§ 7. Landsmøde 

§ 8. Medlemskontingent  

§ 9. Budget og budgetprognose 

§ 10. Hovedbestyrelsen 

§ 11. Regnskabsår 

§ 12. Landsdelsforeninger  

§ 13. Vedtægtsændringer 

§ 14. Urafstemning 

§ 15. Opløsning
 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Ved formandsskifte i hovedbestyrelsen kan foreningens hjemsted ændres administrativt på det konstituerende hovedbestyrelsesmøde. Ændringen skal fremgå af referatet af mødet.

 

§ 2. Formål 

Landsforeningens formål er at støtte personer, med rygsøjlegigt. Formålet opfyldes ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af rygsøjlegigt. Landsforeningen medvirker til at udbrede kendskabet til rygsøjlegigt samt medvirker til kommunikation til medlemmerne. Desuden fremmes samarbejdet med relevante organisationer jf. §3.  
 
§ 3. Samarbejdspartnere 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew samarbejder med Gigtforeningen og er godkendt medlem af Gigtforeningens repræsentantskab. Foreningen kan ansøge Gigtforeningen om støtte til foreningens arbejde. Gigtforeningens bestyrelse kan lade sig repræsentere på foreningens landsmøde. Gigtforeningens repræsentant kan udtale sig om forhold imellem Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew og Gigtforeningen 

Desuden fremmes samarbejdet med relevante organisationer, herunder Gigtforeningens kredsforeninger samt De Autoimmune. Endvidere samarbejdes med relevante søsterforeninger i andre lande samt den internationale sammenslutning af patientforeninger for rygsøjlegigt (ASIF). 

 

§ 4. Medlemskab 

Alle der vil støtte foreningen kan optages som medlem i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew 

Medlemskab i foreningen opnås ved henvendelse til landsforeningen, landsdelsforeningerne eller indtegning på foreningens hjemmeside.   

Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent. Medlemskabet følger kalenderåret og fortsætter indtil det opsiges skriftligt ved henvendelse til landsforeningen.  

Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i foreningen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.  

 

§ 5. Støttemedlemskab 

Firmaer, organisationer, institutioner, selskaber og foreninger kan tegne et særligt støttemedlemskab. Medlemskabet er forankret centralt hos landsforeningens kasserer. 

 

§ 6. Opbygning 

Landsforeningens virksomhed udøves gennem følgende organer: 

 1. Landsmødet 

 1. Hovedbestyrelsen 

 1. Landsdelsforeningerne 

Landsforeningen omfatter de landsdelsforeninger, der er godkendt af landsmødet. Landsdelsforeningerne skal anvende de vedtægter for foreningens landsdelsforeninger, der er godkendt af landsmødet. 

Landsdelsforeningernes navne er: 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Nordjylland 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Østjylland  

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Midt / Vestjylland 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Vejle-Ribe 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Fyn 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Vestsjælland 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sjælland Syd 

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Hovedstaden 

 

§ 7. Landsmøde 

Landsmødet er foreningens øverste myndighed og består af op til 25 delegerede. Hver landsdelsforening har højest 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene. Hovedbestyrelsen har højest 7 delegerede.  

Menige medlemmer kan deltage på landsmødet med taleret. 

Landsmøde afholdes hvert år i maj måned og indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst to måneders varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden.  

På landsmødet behandles følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.  

 1. Valg af stemmetællere. 

 1. Beretning fra hovedbestyrelsen. 

 1. Beretning fra ASIF repræsentanten.  

 1. Forelæggelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår til godkendelse.  

 1. Indkomne forslag.  

 1. Vedtagelse af budget og medlemskontingent for det kommende regnskabsår.  

 1. Valg til hovedbestyrelsen.  

 1. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen.  

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant.  

 1. Eventuelt. 

 
Der udfærdiges et referat af landsmødet. Referatet underskrives af hovedbestyrelsens formand samt af dirigenten og udsendes til landsdelsforeningernes formænd og hovedbestyrelsen senest 2 uger efter landsmødet. 

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 10 delegerede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §§ 13 og 15 vedrørende vedtægtsændringer og landsforeningens opløsning. 

Landsdelsforeningernes delegerede samt hovedbestyrelsens 7 ordinære medlemmer er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Ekstraordinært landsmøde afholdes, når hovedbestyrelsens flertal eller repræsentanter, der svarer til mindst en tredjedel af foreningens medlemmer, skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse. 

Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være landsforeningens formand eller næstformand i hænde senest 2 uger inden landsmødet skal afholdes. Forslagene sendes til landsdelsforeningernes formænd senest 1 uge inden landsmødet. 

 

§8. Medlemskontingent 

Medlemskontingentet fastsættes på landsmødet.  

Hovedbestyrelsen fremlægger forslag til medlemskontingent på formandsmødet forud for landsmødet.  

Landsforeningen opkræver medlemskontingentet. Medlemskontingentet er ens for alle landsdelsforeninger og fastsættes altid opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen. 

Landsforeningen fremsender månedligt landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningens bankkonto samt en oversigt til landsdelsforeningens formand og kasserer.  
 
Vedrørende indmeldelse i løbet af året: 

Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år 

Indmeldelse 01.07 – 31.10: Betales kontingent pr. måned 

Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år 

Vedrørende opsigelse af medlemskab i løbet af året: 

Medlemskabet har hovedforfald 31. december.  

Opsiges medlemskabet efter kontingentopkrævningen er udsendt og kontingentet ikke er betalt, skal der betales for perioden frem til opsigelsen med tillæg af tilskrevne rykkergebyrer.  

 

§9. Budget og budgetprognose 

Der fremlægges og godkendes budget for det kommende regnskabsår. Det kommende regnskabsår er kalenderåret efter det år, der er blevet aflagt regnskab for i § 7 punkt 5.  
 
§10. Hovedbestyrelsen 

Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der vælges på landsmødet ved simpelt flertal. Hovedbestyrelsen består af en formand, næstformand, fem bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager i hovedbestyrelsens møder og øvrige arbejde uden stemmeret.  

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og i lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

Genvalg kan finde sted. 

Hvis et hovedbestyrelsesmedlem udtræder før valgperioden er udløbet, indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden. Suppleanter indtræder i hovedbestyrelsen efter anciennitet.  

Hvis en suppleant udtræder før valgperioden er udløbet, vælges der en ny suppleant for den resterende del af valgperioden på det førstkommende landsmøde.   

Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen leder foreningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og landsmødets beslutninger.  

Tegningsret: 
Foreningen tegnes af formanden og et medlem af hovedbestyrelsen i forening. 

Der afholdes mindst 2 hovedbestyrelsesmøder årligt. 

Referat af hovedbestyrelsesmøderne sendes til hovedbestyrelsens medlemmer og landsdelsformændene senest 2 uger efter hovedbestyrelsesmødet. 

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke er hovedbestyrelsesmedlemmer, men hovedbestyrelsen er ansvarlig for disse udvalgs arbejde. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i pengeinstituttets investeringsforening med lav risiko og kort eller mellem løbetid. Hovedbestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år til landsmødet foreligger et fyldestgørende regnskab for det foregående regnskabsår, revideret af foreningens revisor. 

Hovedbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til ASIF (Axial Spondyloarthritis International Fe deration), der er den internationale sammenslutning af foreninger for folk med rygsøjlegigt. 
 
ASIF-repræsentanten og ASIF-suppleanten udpeges som hovedregel blandt hovedbestyrelsens 9 medlemmer.  Udtræder repræsentanten eller suppleanten af hovedbestyrelsen, fratræder man ligeledes som repræsentant eller suppleant i ASIF. Repræsentanten deltager i ASIFs arbejde og aflægger beretning om dette på landsmødet. 

 

§ 11. Regnskabsår 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 

§ 12. Landsdelsforeninger  

En landsdelsforening omfatter en række kommuner inden for landets regioner og varetager sine medlemmers særlige interesser inden for rammerne af landsforeningens vedtægter. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan den enkelte landsdelsforenings dækningsområde fastsættes af landsmødet. Landsdelsforeningens vedtægter skal godkendes af landsforeningen.  

Landsdelsforeningen afholder hvert år generalforsamling mindst en måned før landsmødet afholdes. Landsdelsforeningens bestyrelse skal bestå af formand og mindst fire bestyrelsesmedlemmer.  

Landsdelsforeningen fremsender sit godkendte årsregnskab til hovedbestyrelsens kasserer senest 4 uger efter generalforsamlingen. Landsdelsforeningen fremsender referat af sin generalforsamling til Hovedbestyrelsens sekretær senest 4 uger efter generalforsamlingen.   

Meddelelse og afholdelse af møder, referater m.v., der er af betydning for medlemmer uden for landsdelsforeningen, skal tilgå hovedbestyrelsen samt de øvrige landsdelsforeninger.  

Landsdelsforeningen kan som grundlag for arbejdet i landsdelsforeningens område søge tilskud fra lokale firmaer m.v., uden godkendelse fra hovedbestyrelsen. Landsdelsforeningen må ikke ansøge landsdækkende foreninger og virksomheder m.v., f.eks. Gigtforeningen, landsdækkende fonde, tipstjenesten eller andre større organisationer om økonomisk støtte uden hovedbestyrelsens tilladelse.  

En landsdelsforening kan inden for sit område oprette lokale afdelinger uden egne vedtægter. Såfremt der inden for landsdelsforeningens område oprettes en lokalforening med egne vedtægter, skal disse godkendes af landsdelsforeningen for området og af landsforeningen. 

 

§ 13. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan kun ske på et landsmøde. For at vedtægtsændringerne er gyldige, skal de være vedtaget af mindst to tredjedel af landsmødets fremmødte delegerede. 
 

§ 14. Urafstemning 

Enhver landsdelsforening kan kræve de beslutninger, der er truffet på landsmøder eller hovedbestyrelsesmøder udsendt til skriftlig urafstemning hos samtlige medlemmer. En beslutning bortfalder, hvis mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for bortfald af beslutningen. 

Krav om urafstemning skal være landsformanden i hænde senest 4 uger efter en beslutning er offentliggjort i form af tilsendt referat. 

 

§ 15. Opløsning 

Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af foreningen, skal mindst tre fjerdedel af de fremmødte delegerede medlemmer stemme herfor.
Landsforeningen kan ikke opløses, såfremt der eksisterer mere end én landsdelsforening.
Er det vedtaget, at foreningen skal opløses, træffer hovedbestyrelsen beslutning om at et likviditetsprovenue og overskud skal tilfalde en anden beslægtet forening, som er hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Vedtaget på landsmødet den 13. maj 2023

 

Dirigent

Henrik Møller

Formand
Claus-Ebbe Junker