Nordjylland


VELKOMMEN TIL LANDSDELSFORENINGEN NORDJYLLAND
Her kan du læse mere om Nordjylland og se kontaktoplysninger på landsdelsforeningens bestyrelsesmedlemmer.

Vi arrangerer foredrag med læger, fysioterapeuter, socialrådgivere med flere og holder møder om emner, der ellers interesserer vore medlemmer.

Uanset, om du er nyt medlem eller har været medlem gennem længere tid, håber vi, at du kan drage nytte af vore til- bud. Og henvend dig altid gerne til bestyrelsen med kritik, ideer eller hvis du har behov for en snak om din situation.

Medlemskab og priser
Vi tilbyder en række forskellige medlemskaber. For at læse om dem og se priser: Klik her

AKTIVITETER/MØDER

BESTYRELSEN

Henrik Møller
Formand
Runddyssen 222
9230 Svenstrup
Tlf: 26 71 96 44
henrik.moeller@rygsoejlegigt.dk

Lisa Vesterholt
Næstformand
9520 SkørpingKarina Lynge Hertz
Kasserer
9520 Skørping
mbnord-kasserer@outlook.com


Jane Sørensen
Sekretær
9500 HobroHelle Aagaard Pedersen
Webmaster
9440 AabybroJette Mygind Hammer
1. Suppleant
9400 NørresundbyJette Mølkær Jensen
2. Suppleant
9000 AalborgKREDSENS HISTORIE


Bechterewforeningens Nordjyllandskreds blev etableret i 1983 på initiativ af Jon Erlendsson, daværende 1. reservelæge på Reumatologisk-Fysiurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Kredsen var den anden lokalkreds i Danmark. Københavnskredsen blev stiftet i 1974.

Jon Erlendsson var allerede på dette tidspunkt i gang med at undersøge mulighederne for at benytte bassinet på Aalborg Sygehus Syd om aftenen. I august 1984 skrev Aalborg Stiftstidende, at Nordjyllands Amt havde bevilget 10.000 kr. til ”badebehandling”. Behandlingen fandt sted i bassinet på Aalborg Sygehus Syd allerede samme aften.

I 1985 havde Nordjyllandskredsen 54 medlemmer og drev 2 svømmehold på Aalborg Sygehus Syd. I Hjørring begyndte foreningen fra 1986 at drive en svømmeklub. Svømmeklubben i Hjørring blev dog opløst i 1999. I 2001 blev der oprettet en ny svømmeklub i Hjørring, med 2 svømmehold onsdag aften – denne klub består stadig.

Bechterewforeningens Nordjyllandskreds har i dag ca. 130 medlemmer.

RÅDGIVNING

Åben rådgivning
Gigtcentret,
Skydebanevej 1, 9000 Aalborg
Tlf. 61 30 53 81, mail: aalborg-gigtcenter@mail.dk

Rådgivningens vigtigste opgave er at hjælpe gigtramte både personligt og socialt.

I Patient til Patient Butikken på Aalborg Sygehus kan du få vejledning, hvis du har spørgsmål vedrørende gigt eller Morbus Bechterew.

Butikken drives af frivillige fra patientforeninger i Nordjylland, ligesom der er tilknyttet en socialrådgiver fra Aalborg sygehus. Alle patientforeninger i Region Nordjylland er repræsenteret i Patient til Patient Butikken.

Gigtforeningen er repræsenteret hver torsdag (ikke i skoleferier) fra 12 til 16.

Gigtforeningen for Morbus Bechterew har for tiden ikke faste træffetider i Patient til Patient.

Så hvis du ønsker kontakt med en fra Gigtforeningen for Morbus Bechterew gennem Patient til Patient, kan du henvende dig til en af de frivillige der står i ”Butikken” eller ved henvendelse til en fra bestyrelsen via hjemmesiden her.

TRÆNING

DIVERSE TILBUD OM VARMT VANDSTRÆNING OG TRÆNING HOS FYSIOTERAPEUTER I REGIONEN

GOK Aalborg (Gigtforeningens Oplysnings Kreds) tilbyder varmtvands træning i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby. Der er 5 hold, på nuværende tidspunkt, 2 hold mandag, kl. 16.15 – 17.00 og 17.00 – 17.45, og 3 hold onsdag, kl. 16.15 – 17.00, 17.00 – 17.45 og 17.45 – 18.30. Henvendelse til daglig leder Jens Jacobsen, tlf. 98 17 84 36, mail: gokaalborg@outlook.com.

Fysioterapeuter er meget velkomne til at kontakte os for at blive tilføjet på denne side.

Fælles holdtræning i Aalborg for ”Morbus Bechterew’ere”

Vi har i samarbejde med Klinik for Fysioterapi, Holbergsgade 13 i Aalborg oprettet et hold med ugentlig holdtræning. Der fokuseres på nakke/skulder/ryg, og er målrettet patienter med Morbus Bechterew og lignende lidelser i bevægeapparatet.
Du kan deltage gratis hvis du har en henvisning til vederlagsfri Fysioterapi. Eller ved egenbetaling.

Henvendelse til:
Klinik for Fysioterapi
Holbergsgade 13, 9000 Aalborg.
Tlf.: 98 13 26 88 • Spørg efter Søren Knudsen eller Tom Kjærsgaard
www.fysioklinikken.dk
Fælles holdtræning i Hobro for ”Morbus Bechterew’ere”
BeneFit i Hobro tilbyder bla. holdtræning målrettet patienter med morbus Bechterew og lignende lidelser i bevægeapparatet. BeneFit Hobro tilbyder også varmtvandstræning på hold i eget varmtvands bassin.
Du kan deltage gratis hvis du har en henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Eller ved egenbetaling.

Henvendelse til:
BeneFit Hobro
H. I. Biesgade 6b, 9500 Hobro.
Tlf.: 98 52 26 22
www.bene-fit.dk/benefit-hobro/holdtraening.html
Fælles holdtræning i Snedsted for ”Morbus Bechterew’ere”
Fysio Klinikken Aps. i Snedsted tilbyder bla. 2 varmvands hold for Morbus Bechterew, tirsdag og torsdag fra 16.00 – 16.45
Du kan deltage gratis hvis du har en henvisning til vederlagsfri Fysioterapi. Eller ved egenbetaling.

Henvendelse til:
Fysioklinik Snedsted ApS
Øster Alle 10a, 7752 Snedsted.
Tlf.: 97 93 70 56
mail@fysiosnedsted.dk
www.fysiosnedsted.dk/

ARKIV

Læs referater fra foreningens foredrag og arrangementer:

Læs referaterne fra de seneste generalforsamlinger herunder:

Referat Generalforsamling 2019

 

VEDTÆGTER

Vedtægter for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Region Nordjylland

§ 1. Navn: Foreningens navn er “Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Region Nordjylland”, og omfatter flg. Kommuner:
o Brønderslev Kommune
o Frederikshavn Kommune
o Hjørring Kommune
o Jammerbugt Kommune
o Læsø Kommune
o Mariagerfjord Kommune
o Morsø Kommune
o Rebild Kommune
o Thisted Kommune
o Vesthimmerlands Kommune
o Aalborg Kommune.

Foreningens hjemsted er landsdelsformandens hjemkommune.

§ 2. Formål.
Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der lider af Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen, herunder at give orientering om og medvirke til udbredelse af kendskabet til sygdommen samt at medvirke til kommunikation af fælles interesse blandt medlemmerne og at fremme samarbejdet med andre relevante organisationer, heriblandt Gigtforeningens kredsforeninger.

§ 3. Tilhørsforhold.
Landsdelsforeningen danner sammen med de øvrige -landsdelsforeninger i Danmark, “FORENINGEN FOR RYGSØJLEGIGT OG MORBUS BECHTEREW” og er undergivet Landsforeningens vedtægter og beslutninger, ligesom landsdelsforeningens vedtægter og beslutninger, skal godkendes af Landsforeningen.

§ 4. Medlemskab.
Som medlem kan optages alle der har rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew, samt andre, der vil bistå foreningen i dens virke. Medlemskab i foreningen opnås ved indmeldelse i en af foreningens landsdelsforeninger.
Medlemskab i landsdelsforeningen opnås ved henvendelse til landsdelsforeningen, landsforeningen eller indtegning på foreningens hjemmeside.
Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent.
Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i foreningen.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for landsdelsforeningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, senest 1. april.
Forslag, der ønskes behandlet ved en generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst inde holde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab for det seneste regnskabsår.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Fra generalforsamlingen udfærdiges et referat, som efterfølgende underskrives af dirigenten, og snarest muligt fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Generalforsamlingens referat offentliggøres i bladet, og/eller på landsdelsforeningens hjemmeside.
Gigtforeningen for

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning, jvf. dog § 10.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog § 10 og 11 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens evt. opløsning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal eller repræsentanter der svarer til mindst en tredjedel af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse.

§ 6. Bestyrelse.
Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der ved simpelt flertal vælges på generalforsamlingen og består af en formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer.
Hvert bestyrelsesmedlem fungerer i to år. På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan vælges indtil 2 suppleanter til bestyrelsen, hvert for 1 år ad gangen.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og arbejde, dog uden stemmeret.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen leder foreningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst to bestyrelses medlemmer kræver det.
Bestyrelsen kan lade konsulenter tilknytte Landsdelsforeningen, lige som den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af Landsdelsforeningen.
Bestyrelsen er ansvarlig for Landsdelsforeningens midler, som indsættes i et pengeinstitut i Landsdelsforeningens navn. Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende regnskab for det foregående regnskabsår, revideret af Landsdelsforeningens revisor.

I det daglige tegnes foreningen af formand og kasserer med baggrund i generalforsamlingens beslutninger og bestyrelsen anvisninger.

§ 7. Regnskabsår
Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
§8. Medlemskontingent

Landsforeningen opkræver medlemskontingentet, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet vedtages opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen.
Vedrørende indmeldelse i kontingentåret:
Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år
Indmeldelse 01.07 – 31.10: Betales kontingent pr. måned
Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år
Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne jf. landsforeningens vedtægter.

§ 9. Landsdelsforeningens virke.
Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet ved de i vedtægterne for Landsforeningens nævnte personer.
En Landsdelsforening kan inden for sit område oprette lokale af delinger uden egne vedtægter. Såfremt der inden for Landsdelsforeningens område oprettes en Lokalforening med egne vedtægter, skal disse godkendes af Landsdelsforeningen for området og af Landsforeningen.
Om Landsdelsforeningens virke i øvrigt henvises til Landsforeningens vedtægter.

§ 10. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun ske på en Generalforsamling.
For at vedtægtsændringerne kan blive gyldige, skal de vedtages af mindst to tredjedel af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt være godkendt af Landsforeningen.

§ 11. Opløsning.
Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af Landsdelsforeningen, skal mindst tre fjerdedel af Landsdelsforeningens medlemmer stemme herfor.
Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås, kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag om Landsdelsforeningens opløsning.
Forslaget anses for vedtaget, når mindst tre fjerdedele af de aktive, fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling har stemt for.
Er det vedtaget, at foreningen skal opløses, træffer Hovedbestyrelsen beslutning om anvendelse af Landsdelsforeningens midler i Landsforeningen.

Således ændret og vedtaget den 5. april 2017 på generalforsamlingen for “Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Region Nordjylland”.