Vestsjælland


Velkommen til Landsdelsforeningen VESTSJÆLLAND

For at se vores arrangementer – se aktiviteter/møder

Vi arrangerer foredrag med læger, fysioterapeuter, socialrådgivere mv. og holder møder om, hvad der ellers måtte interessere vore medlemmer.

På disse sider kan du læse lidt om, hvad der sker i Landsdelsforeningen Vestsjælland, samt se kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne i landsdelsforeningen.

Uanset om du er nyt medlem eller har været medlem igennem længere tid, håber vi, at du kan drage nytte og udbytte af vores tilbud.

Bestyrelsen modtager altid gerne henvendelser om spørgsmål, nye tiltag/gode ideer eller du trænger til en snak om din situation.

Medlemskab og priser
Vi tilbyder en række forskellige medlemskaber. For at læse om dem og se priser: Klik her

AKTIVITETER/MØDER

BESTYRELSEN

Henrik Østrup Sølling
Formand
Skovvejen 8, Reersø By
4281 Gørlev
Tlf. 20 60 64 40
henrikostrup@gmail.com

Rikke Østrup Sølling
Næstformand og kasserer
Skovvejen 8, Reersø By
4281 Gørlev
Tlf. 28 72 17 21
rikkesoelling66@gmail.com

Dorthe Kirk
Sekretær
Agersøvej 13
4220 Korsør
Tlf: 28 82 77 42
kirkdorthe@gmail.com

Britta Djernis
Bestyrelsesmedlem
Munkesøparken 1B 1. 1064400 Kalundborg
20 48 81 85
brittha.djernis@gmail.com

Leif Højer Jacobsen
Bestyrelsesmedlem
Grevens Træer 15D
4220 Korsør
29 64 14 12
aale@privat.dk

Aase Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem
Grevens Træer 15D
4220 Korsør
29 64 14 12
aale@privat.dk

Claus B. Andersen
Suppleant
Violvænget 35
4550 Asnæs
60 80 24 30
bendix1959@hotmail.com

Bente Sparre
Suppleant
Vibevej 19
4520 Svinninge
28 19 95 38
Bente.sparre@mail.dk

Ragnhild Sørensen
Suppleant
Tulipanhaven 38
4180 Sorø
52 24 38 68
ragnhildsoro@stofanet.dk

RÅDGIVNING

Står du med et problem med hensyn til din sygdom, så er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Endvidere har nedenstående specielt viden på disse områder:

Følgesygdomme

Colitis Ulcerosa, Regnbuehindebetændelse eller Immunologisk leverbetændelse

Connie L. Madsen
tlf.: 59 46 11 26 / 51 89 93 88, bedst mellem kl. 17 – 18
mail: clm1@mail.tele.dk

Vederlagsfri Fysioterapi

Der har været spørgsmål til, hvilke betingelser, man skal opfylde, for at få vederlagsfri fysioterapi, da det vurderes forskelligt i kommunerne.
Du kan læse mere om emnet her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte i bestyrelsen.

Flexjob

Du kan læse om gammel og ny ordning på cabis hjemmeside.
Er du i tvivl eller har spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Nina Schierbeck, som selv er ansat i flexjob.

VARMTVANDSTRÆNING

  • Center for sundhed og træning i Skælskør
  • Træning i Kroppens hus i Sorø
  • MB-træning i LOF og AOF i Holbæk

Øvrige muligheder:

Center for sundhed og træning i Skælskør –
Såfremt I ønsker at fortsætte i Skælskør, bedes I kontakte Fritze Flink på Center for Sundhed og Træning.
Træningen består af 3 moduler: varmtvandstræning, øvelser samt fitness.
Træningen ledes af Centrets fysioterapeuter.
For Bechterew patienter, der ikke er bosat i Slagelse Kommune, er der følgende egenbetaling
2 moduler: 140/125* kr. pr. gang.
3 moduler: 196/172* kr. pr. gang.
* Pris for medlemmer i Gigtforeningen.

For yderligere information bedes du kontakte Center for sundhed og træning i Skælskør
tlf. 58 19 42 53 eller Inge-Lise Faurholt tlf. 24 48 94 25

Træning i Kroppens hus i Sorø
Rygtræning
Der er træningshold hver mandag kl. 18:00 – 19:00 i Kroppens Hus, Holbækvej 129, Sorø
Deltagelse kræver lægehenvisning med vederlagsfri holdtræning og er gratis for den enkelte.
Flere oplysninger om plads på holdet fås hos Kroppens Hus Sorø – tlf. 57 83 33 45 eller hos MB-Foreningen Vestsjælland
Varmvandstræning
Kroppens Hus Sorø, har 4 hold i Sorø Helsebad, Ringstedvej 18, Sorø
Mandag – kl. 08:00 – 09:00
Tirsdag – kl. 15:00 – 16:00
Torsdag – kl. 09:30 – 10:30
Deltagelse kræver lægehenvisning med vederlagsfri holdtræning og er gratis for den enkelte.

Der må påregnes ventetid for at komme på et hold.
Nærmere oplysning om plads på holdene, fås hos Kroppens Hus Sorø

MB varmtvand træning under LOF og AOF i Holbæk
LOF har varmtvands træning på Centralsygehuset, Birkevænger i Holbæk
10. gange koster 558,- kr.
Der er mange hold, derfor kontakt LOF
– tlf. 40 35 99 86 Mail.post@lofholbaek.dk

AOF
Se hjemmesiden da der er mange muligheder. – www.aof.dk/aofafdelinger
15. gange koster 525,- kr.

 

 

ARKIV

Referat af ekstraordinær generalforsamlingen 2022: Klik her
Referat af generalforsamlingen 2020: Klik her
Referat af generalforsamlingen 2019: Klik her
Referat af generalforsamlingen 2018: Klik her
Referat af generalforsamlingen 2017: Klik her

VEDTÆGTER

Vedtægter for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Vestsjælland.

§ 1.Foreningens navn:
Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew, Vestsjælland, som dækker kommunerne Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted. Foreningens hjemsted er Formandens hjemkommune.

§2. Formål:
Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der lider af Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen, herunder at give orientering om og medvirke til udbredelse af kendskabet til sygdommen samt at medvirke til kommunikation af fælles Interesse blandt medlemmerne og at fremme samarbejdet med andre relevante organisationer, heriblandt Gigtforeningens Landsdelsforeninger.

§3. Tilhørsforhold:
Landsdelsforeningen danner sammen med de øvrige landsdelsforeninger i Danmark:

Landsforeningen ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew”. Er underlagt vedtægter og beslutninger, ligesom Landsdelsforeningers vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

§4.Medlemskab:
Som medlemmer kan optages enhver, der lider af Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew samt andre, der vil bistå foreningen i dens virke.

Medlemskab i Landsforeningen ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew” opnås ved at indmeldelse i en af Foreningens landsdelsforening.
Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i landsforeningen eller landsdelsforeningen.

§5. Generalforsamling:
Bestyrelsen indkalder hvert år med mindst 14 dages varsel til generalforsamling, som skal afholdes senest 1. april.

Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning fra formanden
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår, til godkendelse
5. Indkomne forslag.
6. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af bilags kontrollant samt Suppleant.
10.Eventuelt.

Fra generalforsamlingen udfærdiges et referat, som underskrives af dirigenten og formand.

landsdelsforeningen fremsender det godkendte årsregnskab til hovedbestyrelsens kasserer senest 4 uger efter generalforsamlingen. Landsdelsforeningen referat fra generalforsamlingen, til Hovedbestyrelsens sekretær senest 4 uger efter generalforsamlingen.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af Landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning, Jf. dog § 11.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem. Fuldmagten skal fremlægges for bestyrelsen Inden generalforsamlingen påbegyndes.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, Jf. dog § 11. og § 12. vedrørende vedtægtsændringer og foreningens eventuelle opløsning.
Ekstraordinær generalforsamling:

Afholdes, når bestyrelsens flertal eller repræsentanter, der svarer til mindst 1/3 del af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt fremsætter begæring til formanden med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse, og indkaldes med 8 dages varsel. Referat af denne ekstraordinær generalforsamling udfærdiges og fremsendes som ved ordinær Generalforsamling.

§6. Bestyrelse:
Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der efter simpelt flertal vælges på generalforsamlingen og består af en formand, næstformand og 3 til 4 bestyrelsesmedlemmer.

Hvert bestyrelsesmedlem eller suppleant fungerer i 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv.

Bestyrelsen leder landsdelsforeningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen kan lade konsulenter tilknytte foreningen, ligesom den kan nedsætte arbejdsgrupper deltagelse af personer, der ikke er nødvendigvis er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i Stats eller realkreditobligationer. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år på generalforsamlingen foreligger et fyldest gørende regnskab for det foregående regnskabsår, revideret af bilagskontrollant.

I det daglige tegnes foreningen af formanden og sekretæren i bestyrelsen eller ved en af disses frafald, af formanden eller sekretæren i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§7. Regnskabsår:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§8. Medlemskontingent:
Landsforeningen opkræver medlemskontingent, der er vedtaget på landsmødet.

Medlemskontingentet opdeles, med en andel til Landsdelsforeningen samt en andel til Landsforeningen.

Vedrørende indmeldelse i kalenderåret.

Indmeldelse 01.01- 30.06 Betales fuld kontingent for et helt år.

Indmeldelse 01.07- 31.10 Betales kontingent pr. måned.

Indmeldelse 01.11- 31.12 Betales kontingent fra efterfølgende år.

Landsforeningen fremsender landsdelsforeningens andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningen Jf. Landsforeningens vedtægter.

§9. Landsdelsforeningens virke:
Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet af 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene.

En landsdelsforening kan oprette lokale afdelinger inden for sit område.

Såfremt der oprettes en lokalforening,skal dennes vedtægter godkendes af landsdelsforeningen for området og af landsforeningen.

Om landsdelsforeningens virke i øvrigt, henvises til landsforeningens vedtægter.

§10. Vedtægtsændringer:
Kan kun ske på en generalforsamling.

For at vedtægtsændringen er gyldige, skal de ved skriftlig afstemning være mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemme for, samt være godkendt af landsforeningen.

§ 11. Opløsning:
Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af foreningen, skal mindst 3/4 af foreningens medlemmer stemme derfor.

Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås, kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling

med forslag, om foreningens opløsning.

Forslaget anses for vedtaget, når mindst ¾ af de stemmeberettiget, fremmødte medlemmer på den ekstraordinær generalforsamling har stemt derfor.

Er det vedtaget, at foreningen skal opløses, overgår foreningens midler til landsforeningen.

§12. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft d. 6. november 2022 efter landsdelsforeningen Vestsjællands ekstraordinære generalforsamling og afløser dermed vedtægter af 11. marts 2017.