Fyn

VELKOMMEN TIL LANDSDELSFORENINGEN FYN

På disse sider kan du læse lidt om, hvad der sker i Landsdelsforeningen Fyn.

Landsdelsforeningen Fyn har den 6/5 2015 eksisteret i 30 år.

Medlemskab og priser
Vi tilbyder en række forskellige medlemskaber. For at læse om dem og se priser: Klik her

Vi arrangerer foredrag med læger, fysioterapeuter, socialrådgivere, med flere og holder møder om, hvad der ellers måtte interessere vore medlemmer.

Uanset om du er nyt medlem eller har været medlem igennem længere tid, håber vi, at du kan drage nytte og udbytte af vores tilbud. Bestyrelsen modtager altid gerne henvendelser, uanset om du har kritik, ideer eller trænger til en snak om din situation.

Vi bestræbe os på at udsende mest mulig information til vores medlemmer via e-mail. , så derfor er det vigtigt, at din e-mailadresse hele tiden er ajour. Giv os venligst besked, hvis den ændre sig.

Send derfor venligst din mail-adresse til Ally Granhøj: algrmiol@gmail.com

HUSK at melde flytning
Flytning meddeles til Ally Granhøj: algrmiol@gmail.com

Vi hører gerne fra dig

Ally Granhøj

AKTIVITETER/MØDER

BESTYRELSEN

Ally Granhøj
Formand
Svelmøparken 34
5600 Faaborg
Tlf.: 21 26 20 82
algrmiol@gmail.com

Judy Godske
Næstformand
Tlf.: 25 57 05 70
judy.g@live.dk


Marianne
Kasserer
mb@olma.dkNiels Vous
Bestyrelsesmedlem
vous@mail.dkOle Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
mb@olma.dkKlaus-Ulrik Hansen
Suppleant
jabek@dsa-net.dkVARMTVANDSTRÆNING

Mulighed for varmtvandsbassin træning i Fredericia, se under Vejle-Ribe nederst på deres side eller klik her

Der er stadig få ledige pladser på 3 hold med varmtvandstræning i Svendborg Idrætscenter. Det foregår mandag med start hhv. kl. 13.00 og 13.40. Henvendelse til instruktør, fysioterapeut Steen Ravnkilde Nielsen, mobil 2033 2370.

Andre forslag til, hvor man kan tilmelde sig:

  1. Bassin træning hos Sano i Middelfart
  2. Alléens Fysioterapi og Sportsklinik · Lindeallé 23 · 5230 Odense M · 6612 1431 · info@alleens-fysioterapi.dk
  3. Tjek dit lokale aftenskole-blad, som udsendes i august

HUSK! Personer med rygsøjlegigt og morbus Bechterew har en progressiv lidelse og er derfor berettiget til vederlagsfri henvisning til varmtvandstræning.

ARKIV

Generalforsamling 2024: Klik her

Generalforsamling 2023: Klik her

Generalforsamling 2022: Klik her

Generalforsamling 2021: Klik her

Foldboldgolf 2020: Klik her

Generalforsamling 2020: Klik her

Generalforsamling 2019: Klik her

Generalforsamling 2018: Klik her

Julestue på Bryggeriet Vestfyen december 2016: Klik her

Besøg hos Sano Middelfart september 2016: Klik her

Julestue 2015: Klik her

Landsmøde på Fyn 2015: Klik her

Landsdelsforening Fyns 30 års fødselsdag 2015: Klik her

Julestue hos Per: Klik her

Virksomhedsbesøg Bryggeriet Vestfyen 2014: Klik her

Møde om SKAT 2014: Klik her

Julestue 2013: Klik her

Når bøgen springer ud 2013: Klik her

Virksomhedsbesøg TEMPUR Sleep Center i Odense 2013: Klik her

Julestue 2012: Klik her

Besøg Ørbæk bryggeri 2012: Klik her

Seljtur på Odense Å 2012: Klik her

VEDTÆGTER

Vedtægter for “Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Fyn”

Indhold:

§1. Navn og hjemsted
§2. Formål
§3. Tilhørsforhold
§4. Medlemskab
§5. Generalforsamling
§6. Bestyrelse
§7. Regnskabsår
§8. Medlemskontingent
§9. Budget
§10. Landsdelsforeningens virke
§11. Vedtægtsændringer
§12. Opløsning
§13. Ikrafttrædelse

§1. Navn og hjemsted
Landsdelsforeningens navn er ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Fyn.” Landsdelsforeningen dækker følgende kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningens cvr. nr. 3530 4533.

§ 2. Formål
Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew. Formålet opfyldes ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen. Landsdelsforeningen orienterer om og medvirker til at udbrede kendskabet til sygdommen samt medvirker til kommunikation til medlemmerne. Desuden fremmes samarbejdet med relevante organisationer, herunder Gigtforeningens kredsforeninger.

§ 3. Tilhørsforhold
Landsdelsforeningen for Fyn danner, sammen med de øvrige landsdelsforeninger, ”Foreningen for rygsøjlegigt og Morbus Bechterew” og er undergivet landsforeningens vedtægter og beslutninger. Landsdelsforeningens vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

§ 4. Medlemskab
Alle der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew eller vil bistå foreningen kan optages som medlem.

Medlemskab i landsdelsforeningen opnås ved henvendelse til landsdelsforeningen, evt. landsforeningen eller indtegning på foreningens hjemmeside. Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent.

Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i landsdelsforeningen.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for landsdelsforeningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder hvert år til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1. april.

Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsens formand eller næstformand senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår.
5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Der udfærdiges et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet fremsendes til landsforeningen senest 4 uger efter generalforsamlingen sammen med det godkendte og reviderede regnskab.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal være givet skriftlig.

Alle beslutninger træffes med simpelt flertal, jf. dog §§ 11 og 12 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens eventuelle opløsning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal eller mindst 1/3 af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal være med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse.

Referat af den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges og fremsendes til landsforeningen som ved ordinær general- forsamling.

§ 6. Bestyrelse
Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsen består af formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år således at to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperioden er udløbet, indtræder en suppleant i bestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden. Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter anciennitet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv.

Bestyrelsen leder landsdelsforeningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen kan tilknytte konsulenter til foreningen, ligesom den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i stats- eller realkreditobligationer. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende og retvisende regnskab for det foregående regnskabsår. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor.

I det daglige tegnes foreningen af formanden og kassereren. Ved forfald af en af disse, tegnes foreningen af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Regnskabsår
Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8. Medlemskontingent
Landsforeningen opkræver medlemskontingentet, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet vedtages opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen.

Vedrørende indmeldelse i kontingentåret:

Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år

Indmeldelse 01.07 – 31.10:Betales kontingent pr. måned

Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år

Udmeldelse 01.01 – 31.01: Betales ikke kontingent

Udmeldelse 01.02 – 31.10: Betales pr. måned medlemskabet løber

Udmeldelse 01.11 – 31.12: Betales fuldt kontingent

Ved ind- eller udmeldelse på et tidspunkt, der medfører nedsat kontingent, reguleres landsforeningens andel af kontingentet, således at dette altid udgår den samme procentvise andel som af årskontingentet.

Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne jf. landsforeningens vedtægter.

§ 9. Budget
Der fremlægges og godkendes budget for indeværende regnskabsår. Det indeværende regnskabsår er kalenderåret efter det år, der er blevet aflagt regnskab for i § 5 punkt 4.

§ 10. Landsdelsforeningens virke
Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet af højst 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene.

Landsdelsforeningen kan oprette lokale afdelinger uden vedtægter inden for sit område. Såfremt der oprettes en lokalforening med egne vedtægter, skal disse vedtægter godkendes af landsdelsforeningen for området og af landsforeningen.

Om landsdelsforeningen virke i øvrigt henvises til landsforeningens vedtægter.

§11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.
Vedtægtsændringerne er gyldige, når de er vedtaget skriftligt af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringerne skal desuden godkendes af landsforeningen.

§ 12. Opløsning
Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af landsdelsforeningen, skal mindst ¾ af landsdelsforeningen medlemmer stemme for opløsning. Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag om foreningens opløsning.

Forslaget anses for vedtaget når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer har stemt for på den ekstraordinære generalforsamling. Er opløsning vedtaget, overgår landsdelsforeningens midler til landsforeningen.

§ 13. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft 6. april 2017 efter landsdelsforeningens generalforsamling, og erstatter dermed de tidligere vedtægter fra 18. marts 2015.