Østjylland


VELKOMMEN TIL LANDSDELSFORENINGEN ØSTJYLLAND

På disse sider kan du læse lidt om, hvad der sker i Østjylland samt se kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne i landsdelsforeningen.

Uanset om du er nyt medlem eller har været medlem igennem længere tid, håber vi, at du kan drage nytte og udbytte af vores tilbud. Bestyrelsen modtager altid gerne henvendelser, uanset om du har kritik, ideer eller trænger til en snak om din situation.

Vi har pt. 160 medlemmer og dækker følgende kommuner: Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Aarhus, Odder, Samsø, Horsens og Hedensted.

Medlemskab og priser
Vi tilbyder en række forskellige medlemskaber. For at læse om dem og se priser: Klik her

Kontingent opkræves via din mailadresse når vi har denne, ligesom vi også bestræber os på, at udsende mest mulig information til vore medlemmer af samme vej.

RMB-Østjylland arrangerer foredrag med bl.a. læger, fysioterapeuter og socialrådgivere og holder møder om, hvad der ellers måtte interessere dig og vores øvrige medlemmer.

Husk venligst at melde adresseændring til clausebbejunker@gmail.com, hvis du flytter.

Hvis du har ideer eller ønsker til arrangementer er du velkommen til at kontakte formand Claus-Ebbe Junker på clausebbejunker@gmail.com eller tlf. 30 24 05 47 eller et andet bestyrelsesmedlem.

AKTIVITETER/MØDER

generalforsamling

Generalforsamling og foredrag

Torsdag den 21. marts kl. 18.00 - kl. 21.00 Marselisborg Centeret
Evald Krogs Gade 9, 8000 Århus C.

BESTYRELSEN

Søren Nielsen
Formand
8320 Mårslet
Tlf. 28 43 12 93
snielsen@profibermail.dk

Gunnar Sørensen
Næstformand
8520 Lystrup
Tlf. 20 83 82 93
Haldsvej50@hotmail.com

Lisbeth Nielsen
Kasserer
8410 Rønde
Tlf. 21 25 60 63
lisbeth.nielsen@rygsoejlegigt.dk

Elin Sevelsted
Bestyrelsesmedlem – Sekretær
8543 Hornslet
Tlf. 21 72 73 26
elin@sevel.dk

Mirjana Rosenlund
Bestyrelsesmedlem
8000 Århus C
Tlf. 86 13 00 11
mikiwagnrosenlund@mail.dk

Preben Dannemand
Suppleant
8200 Aarhus N
Tlf. 28 71 07 35
preben.dannemand@live.dk

Claus-Ebbe Junker
Suppleant
8543 Hornslet
Tlf. 30 24 05 47
claus-ebbe.junker@rygsoejlegigt.dk

RÅDGIVNING

Såvel nye og yngre som ældre medlemmer løber fra tid til anden ind i vanskelige perioder.

Rygsøjlegigt har det med at kaste skygge på mange af livets sider. Sygdommen kan veksle meget dels i aktivitet, dels fra den ene livsperiode til den anden. Således opstår der nemt usikkerheder, spørgsmål eller problemer, der knytter sig til:

  • sygdomsmæssige / lægelige vinkler
  • medicin / bivirkninger
  • arbejdsevnen
  • parforhold & samliv
  • rettigheder og pligter overfor det offentlige system

Hvis du har lyst til eller brug for en samtale, vil følgende personer meget gerne være til rådighed. Det er langt fra sikkert at vi har svar på alle spørgsmål. Men vi vil gerne lytte, og vi ved sandsynligvis, hvor svarene kan findes.

Kontaktpersoner:
Claus-Ebbe Junker 30 24 05 47
Mirjana Rosenlund 86 13 00 11

VARMTVANDSTRÆNING

Træning i varmtvandsbassin er uden sammenligning det bedste, du som MB-er kan gøre for dig selv.

Vi tilbyder to hold: tirsdage fra kl. 19-20 og onsdage fra kl. 17-18.
Begge hold svømmer i bassinet i Plejecenter Møllestien, Grønnegade, 8000 Aarhus C.

Tilmelding til svømning ved Møllestien:
Claus Rønlev, aftenskoleleder
Odinsvej 15
8230 Åbyhøj
Tlf: 21 46 19 44
E-mail: claus@roenlev.dk

Herudover kan man svømme på blandede gigthold og på forskellige tidspunkter og ugedage ved Marselisborg Centret, Bygning 8, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C.

Tilmelding og spørgsmål på tlf. 78414400 eller ved Marselisborg Centrets Oplysningskreds, telefon 2921 8092.

ARKIV

Referat af generalforsamling 2024: Klik her

Referat af generalforsamling 2023: Klik her
Reviderede vedtægter 2023: Klik her

Referat af generalforsamling 2022: Klik her

Referat af generalforsamling 2021: Klik her

Referat af generalforsamling 2020: Klik her

Referat af generalforsamling 2019: klik her

Mads Bo foredrag: klik her

VEDTÆGTER

Vedtægter for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Østjylland
Indhold:

§ 1. Navn og hjemsted
§ 2. Formål
§ 3. Tilhørsforhold
§ 4. Medlemskab
§ 5. Generalforsamling
§ 6. Bestyrelse
§ 7. Regnskabsår
§ 8. Medlemskontingent
§ 9. Budget
§ 10. Landsdelsforeningens virke
§ 11. Vedtægtsændringer
§ 12. Opløsning
§ 13. Ikrafttrædelse

§ 1. Navn og hjemsted
Landsdelsforeningens navn er ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Østjylland.” Landsdelsforeningen dækker følgende kommuner: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Odder, Samsø, Horsens og Hedensted.

Foreningens hjemsted er formandens hjemkommune.

§ 2. Formål
Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew. Formålet opfyldes ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen. Landsdelsforeningen orienterer om og medvirker til at udbrede kendskabet til sygdommen samt medvirker til kommunikation til medlemmerne. Desuden fremmes samarbejdet med relevante organisationer, herunder Gigtforeningens kredsforeninger.

§ 3. Tilhørsforhold
Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Østjylland danner sammen med de øvrige landsdelsforeninger Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew og er undergivet landsforeningens vedtægter og beslutninger. Landsdelsforeningens vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

§ 4. Medlemskab
Alle der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew eller vil bistå foreningen kan optages som medlem i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Østjylland.

Medlemskab i landsdelsforeningen opnås ved henvendelse til landsdelsforeningen, landsforeningen eller indtegning på foreningens hjemmeside. Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent.

Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i landsdelsforeningen.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for landsdelsforeningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder hvert år til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1. april.

Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsens formand eller næstformand senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår.
5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Der udfærdiges et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet fremsendes til landsforeningen senest 4 uger efter generalforsamlingen sammen med det godkendte og reviderede regnskab.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal være givet skriftlig.

Alle beslutninger træffes med simpelt flertal, jf. dog §§ 11 og 12 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens eventuelle opløsning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal eller mindst 1/3 af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal være med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse.

Referat af den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges og fremsendes til landsforeningen som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelse
Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsen består af formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år således at to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperioden er udløbet, indtræder en suppleant i bestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden. Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter anciennitet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv.

Bestyrelsen leder landsdelsforeningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen kan tilknytte konsulenter til foreningen, ligesom den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i stats- eller realkreditobligationer. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende og retvisende regnskab for det foregående regnskabsår. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor.

I det daglige tegnes foreningen af bestyrelsens formand og kasserer med baggrund i generalforsamlingens beslutninger og bestyrelsen anvisninger. Ved en af disses forfald tegnes foreningen af formand eller kasserer i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Regnskabsår
Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8. Medlemskontingent
Landsforeningen opkræver medlemskontingentet, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet vedtages opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen.

Vedrørende indmeldelse i kontingentåret:
Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år
Indmeldelse 01.07 – 31.10:Betales kontingent pr. måned
Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år

Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne jf. landsforeningens vedtægter.

§ 9. Budget
Der fremlægges og godkendes budget for indeværende regnskabsår. Det indeværende regnskabsår er kalenderåret efter det år, der er blevet aflagt regnskab for i § 5 punkt 4.

§ 10. Landsdelsforeningens virke
Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet af højst 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene.

Landsdelsforeningen kan oprette lokale afdelinger uden vedtægter inden for sit område. Såfremt der oprettes en lokalforening med egne vedtægter, skal disse vedtægter godkendes af landsdelsforeningen for området og af landsforeningen.

Om landsdelsforeningen virke i øvrigt henvises til landsforeningens vedtægter.

§ 11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.

Vedtægtsændringerne er gyldige, når de er vedtaget af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringerne skal desuden godkendes af landsforeningen.

§ 12. Opløsning
Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af landsdelsforeningen, skal mindst ¾ af landsdelsforeningen medlemmer stemme for opløsning.

Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag om foreningens opløsning.

Forslaget anses for vedtaget når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer har stemt for på den ekstraordinære generalforsamling.

Er opløsning vedtaget, overgår landsdelsforeningens midler til landsforeningen.

§ 13. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft den 9. marts 2023 efter vedtagelse på landsdelsforeningens ordinære generalforsamling og afløser dermed vedtægterne af 16. marts 2017.
Vedtaget 9. marts 2023 på generalforsamlingen i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Østjylland