Midt-Vestjylland

VELKOMMEN TIL LANDSDELSFORENINGEN MIDT- OG VESTJYLLAND

Landsdelsforening Midt/Vestjylland har pt. ikke en fungerende landsdelsbestyrelse.
Der arbejdes i øjeblikket på at finde en løsning til medlemmernes bedste.
Bestyrelsen i de omkringliggende landsdelsforeninger vil ved arrangementer invitere medlemmer af Landsdelsforening Midt/Vestjylland.

 

Medlemskab og priser
Vi tilbyder en række forskellige medlemskaber. For at læse om dem og se priser: Klik her

 

AKTIVITETER/MØDER

VARMTVANDSTRÆNING

Klinik for fysioterapi, Solgårdsvej 14, Hundborg, 7700 Thisted har bassin tirsdag 16-17, under ledelse af fysioterapeut Hanne Bier Sørensen.
Klinikken har tlf.nr. 97 93 70 56.

Fysioterapien Sct. Jørgen har bassintræning i Holstebro Badeland, onsdage kl 16-17.30.
Tlf. nr til Klinik for Fysioterapi er 97 42 79 09.

Forhør hos jeres fysioterapeut om tider og steder for varmtvandstræning.

ARKIV

Referat af generalforsamlingen 2020: Klik her

Referat af generalforsamling 2019: Klik her

Referat af generalforsamling 2018: Klik her

ARKIV

Vedtægter for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Midt/Vestjylland

Indhold:
§ 1. Navn og hjemsted
§ 2. Formål
§ 3. Tilhørsforhold
§ 4. Medlemskab
§ 5. Generalforsamling
§ 6. Bestyrelse
§ 7. Regnskabsår
§8. Medlemskontingent
§9. Budget
§10. Landsdelsforeningens virke
§11. Vedtægtsændringer
§ 12. Opløsning
§ 13. Ikrafttrædelse

§ 1. Navn og hjemsted
Landsdelsforeningens navn er ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Midt/Vestjylland”, Landsdelsforeningen dækker følgende kommuner: Lemvig, Skive, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ringkøbing/Skjern og Ikast/Brande.

Foreningens hjemsted er formandens hjemkommune.

§ 2. Formål

Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der har Rygsøjlegigt herunder Morbus Bechterew. Formålet opfyldes ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen. Landsdelsforeningen orienterer om og medvirker til at udbrede kendskabet til sygdommen samt medvirker til kommunikation til medlemmerne. Desuden fremmes samarbejdet med relevante organisationer, herunder Gigtforeningens kredsforeninger.

§ 3. Tilhørsforhold
Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Midt/Vestjylland danner sammen med de øvrige landsdelsforeninger Gigtforeningen for Morbus Bechterew og er undergivet landsforeningens vedtægter og beslutninger. Landsdelsforeningens vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

§ 4. Medlemskab
Alle der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew eller vil bistå foreningen kan optages som medlem i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Midt/Vestjylland.

Medlemskab i landsdelsforeningen opnås ved henvendelse til landsdelsforeningen, landsforeningen eller indtegning på foreningens hjemmeside.

Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent.

Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i landsdelsforeningen.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for landsdelsforeningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder hvert år til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1. april.

Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsens formand eller næstformand senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår.
5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Der udfærdiges et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet fremsendes til landsforeningen senest 4 uger efter generalforsamlingen sammen med det godkendte og reviderede regnskab.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning, jf. dog § 11 vedrørende vedtægtsændringer.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal være givet skriftlig.

Alle beslutninger træffes med simpelt flertal, jf. dog §§ 11 og 12 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens eventuelle opløsning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal eller mindst 1/3 af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal være med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse.

Referat af den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges og fremsendes til landsforeningen som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelse
Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsen består af formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år således at to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperioden er udløbet, indtræder en suppleant i bestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden. Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter anciennitet.

Hvis en suppleant udtræder før valgperioden er udløbet, vælges der en ny suppleant for den resterende del af valgperioden på den førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv.

Bestyrelsen leder landsdelsforeningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen kan tilknytte konsulenter til foreningen, ligesom den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i stats- eller realkreditobligationer. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende og retvisende regnskab for det foregående regnskabsår. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor.

I det daglige tegnes foreningen af formand og kasserer med baggrund i generalforsamlingens beslutninger og bestyrelsens anvisninger.

§ 7. Regnskabsår
Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

§8 Medlemskontingent
Landsforeningen opkræver medlemskontingentet, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet vedtages opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen.

Vedrørende indmeldelse i kontingentåret:
Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år
Indmeldelse 01.07 – 31.10: Betales kontingent pr. måned
Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år

Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne jf. landsforeningens vedtægter.

§9 Budget
Der fremlægges og godkendes budget for indeværende regnskabsår. Det indeværende regnskabsår er kalenderåret efter det år, der er blevet aflagt regnskab for i § 5 punkt 4.

§10 Landsdelsforeningens virke
Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet af højst 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene.

Landsdelsforeningen kan oprette lokale afdelinger uden vedtægter inden for sit område. Såfremt der oprettes en lokalforening med egne vedtægter, skal disse vedtægter godkendes af landsdelsforeningen for området og af landsforeningen.

Om landsdelsforeningen virke i øvrigt henvises til landsforeningens vedtægter.

§11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.

Vedtægtsændringerne er gyldige, når de er vedtaget af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringerne skal desuden godkendes af landsforeningen.

§ 12. Opløsning
Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af landsdelsforeningen, skal mindst ¾ af landsdelsforeningen medlemmer stemme for opløsning.

Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag om foreningens opløsning.

Forslaget anses for vedtaget når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer har stemt for på den ekstraordinære generalforsamling.

Er opløsning vedtaget, overgår landsdelsforeningens midler til landsforeningen.

§ 13. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft den 8. marts 2017 efter vedtagelse på landsdelsforeningens ordinære generalforsamling. Vedtægterne af 5. marts 2015 betragtes hermed som reviderede.