Vedtægter for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Vestsjælland.

§ 1.Foreningens navn:

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew, Vestsjælland, som dækker kommunerne Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted. Foreningens hjemsted er Formandens hjemkommune.

§2. Formål:

Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der lider af Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew ved at

medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen, herunder at give orientering om og

medvirke til udbredelse af kendskabet til sygdommen samt at medvirke til kommunikation af fælles

Interesse blandt medlemmerne og at fremme samarbejdet med andre relevante organisationer, heriblandt

Gigtforeningens Landsdelsforeninger.

§3. Tilhørsforhold:

Landsdelsforeningen danner sammen med de øvrige landsdelsforeninger i Danmark:

Landsforeningen ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew”. Er underlagt vedtægter og beslutninger, ligesom

Landsdelsforeningers vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

§4.Medlemskab:

Som medlemmer kan optages enhver, der lider af Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew samt andre, der

vil bistå foreningen i dens virke.

Medlemskab i Landsforeningen ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew” opnås ved at indmeldelse i en af

Foreningens landsdelsforening. Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i  landsforeningen eller    landsdelsforeningen.

§5. Generalforsamling:

Bestyrelsen indkalder hvert år med mindst 14 dages varsel til generalforsamling, som skal afholdes senest 1. april.

Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere.

3.  Beretning fra formanden

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår, til godkendelse

5.  Indkomne forslag.

6.  Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.

7.  Valg af bestyrelse.

8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.  Valg af bilags kontrolant samt Suppleant.

10.Eventuelt.

Fra generalforsamlingen udfærdiges et referat, som underskrives af dirigenten og formand.

landsdelsforeningen fremsender det  godkendte årsregnskab til hovedbestyrelsens kasserer senest 4 uger efter

generalforsamlingen. Landsdelsforeningen referat fra generalforsamlingen, til Hovedbestyrelsens sekretær

senest 4 uger efter generalforsamlingen.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af Landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning, Jf. dog § 11.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem. Fuldmagten skal fremlægges for bestyrelsen

Inden generalforsamlingen påbegyndes.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, Jf. dog § 11. og § 12. vedrørende vedtægtsændringer og foreningens eventuelle opløsning.

Ekstraordinær generalforsamling:

Afholdes, når bestyrelsens flertal eller repræsentanter, der svarer til mindst 1/3 del af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt  fremsætter begæring til formanden med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse, og indkaldes med 8 dages varsel. Referat af denne ekstraordinær generalforsamling udfærdiges og fremsendes som ved ordinær

Generalforsamling.

§6. Bestyrelse:

Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der efter simpelt flertal vælges på generalforsamlingen og består af en formand, næstformand og 3 til 4 bestyrelsesmedlemmer.

Hvert bestyrelsesmedlem eller suppleant fungerer i 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv.

Bestyrelsen leder landsdelsforeningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen kan lade konsulenter tilknytte foreningen, ligesom den kan nedsætte arbejdsgrupper deltagelse af personer, der ikke er nødvendigvis er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i Stats eller realkreditobligationer. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år på generalforsamlingen foreligger et fyldest gørende regnskab for det foregående regnskabsår, revideret af bilagskontrolant.

I det daglige tegnes foreningen af formand og Kasserer med baggrund i generalforsamlingens beslutninger og bestyrelsens anvisninger.

§7. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§8. Medlemskontingent: Landsforeningen opkræver medlemskontingent, der er vedtaget på landsmødet.

Medlemskontingentet opdeles, med en andel til Landsdelsforeningen samt en andel til Landsforeningen.

Vedrørende indmeldelse i kalenderåret.

Indmeldelse 01.01- 30.06  Betales fuld kontingent for et helt år.

Indmeldelse 01.07- 31.10  Betales kontingent pr. måned.

Indmeldelse 01.11- 31.12  Betales kontingent fra efterfølgende år.

Landsforeningen fremsender landsdelsforeningens andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningen Jf. Landsforeningens vedtægter.

§9. Landsdelsforeningens virke:

Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet af 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene.

En landsdelsforening kan oprette lokale afdelinger inden for sit område.

Såfremt der oprettes en lokalforening,skal dennes vedtægter godkendes af  landsdelsforeningen for området

og af landsforeningen.

Om lansdelsforeningens virke i øvrigt, henvises til landsforeningens vedtægter.

§10. Vedtægtsændringer:

Kan kun ske på en generalforsamling.

For at vedtægtsændringen er gyldige, skal de ved skriftlig afstemning være mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemme for, samt være godkendt af landsforeningen.

§ 11. Opløsning:

Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af foreningen, skal mindst 3/4 af foreningens medlemmer stemme derfor.

Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås, kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling

med forslag, om foreningens opløsning.

Forslaget anses for vedtaget, når mindst ¾ af de stemmeberettiget, fremmødte medlemmer  på den ekstraordinær generalforsamling har stemt derfor.

Er det vedtaget, at foreningen skal opløses, overgår foreningens midler til landsforeningen.

§12. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft d. 11. marts 2017 efter landsdelsforeningen Vestsjællands ordinære generalforsamling og afløser dermed vedtægter af 14. februar 2015