Vejle-Ribe arkiv Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew

 Referat af generalforsamling i Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew

Referat ordinær generalforsamling Vejle-Ribe landsdelsforening den 20/2-2020

Referent: Monica Andersen

1. Dirigent: Jens Tryde

2. Stemmetæller: Rita Schwarz og Krzysztof Siwiec.

3. Formanden beretning: Der har været afholdt fællesarrangement i foråret hos FysioDanmark Varde med efterfølgende udflugt til Tirpitz.
Vejle-Ribe landsdelsforening havde også i efteråret en hyggelig tur til Sønderskov Slot med rundvisning og efterfølgende kaffe og kage.

Info om kommende Landsmøde i Silkeborg, booster weekend i Skælskør den 4.-6. september, som bestyrelsen har besluttet at der ydes tilskud til, såfremt man ønsker at komme med. Henvendelse til Monica Andersen.

Der har været forespørgsel til foredrag med Strange Skov omkring anttiinflammatorisk kost.
Idet der er tale om en dyr foredragsholder arbejder bestyrelsen på, om dette evt. kunne være oplagt til et fællesarrangement.

I 2022 er Vejle-Ribe landsdelsforening vært for landsmødet. Bestyrelsen er i gang med planlægning.

Opstramning omkring tilmeldinger til arrangementer, hvor man udebliver. Der opkræves her egenbetaling.

Medlemstallet for Vejle-Ribe landsdelsforening er stabilt (aktuelt 109 medlemmer). Medlemsblad udkommer nu elektronisk.

Foreningen har et samarbejde med Drugstars, som er en app hvor man samler stjerner og derigennem donorer penge til foreningen. Der gives vejledning omkring dette.

HB har lavet dokumenter omkring persondatalovgivningen.

Info om ny bog omkring rygsøjlegigt. Der uddeles et eksemplar pr. husstand.

4. Info om kommende arrangement den 16. maj i Søby Brunkulsmuseum af Monica Andersen.

5. Regnskab for 2019 ved Per Schwarz. Godkendt.

Referat generalforsamling Vejle/Ribe landsdelsforening den 21/2-2019

Pkt 1:Valg af dirigent: Jens Tryde.

Pkt 2:Referent: Monica Andersen.

Pkt 3:Formandens beretning: Ved Tina Aamann.

Der har været afholdt fælles arrangement sammen med landsdelsforeningerne Østjylland og Midt/Vest på Vejlefjord Hotel foråret 2018. Foredragsholder var læge Jerk Langer der fortalte om antiinflammatorisk kost. Der deltog omkring 90 medlemmer ved arrangementet.

Der har været afholdt Formandsmøde den 2 februar 2019, hvor det blev besluttet, at ændre begreberne omkring medlemskab. Dette således, at det tidligere ”enkeltmandsmedlemsskab” ændres til ”enkelt medlemskab” og ”husstandsmedlemsskab” ændres til ”dobbelt medlemskab”.

Ligeledes blev der ved Formandsmødet også besluttet, at indstille til ens kontingent for alle landsdelsforeninger fra år 2020, således at det for Vejle/Ribe landsdelsforening vil betyde en kontingentstigning på 25 kroner pr år. Dette under forudsætning af landsmødes godkendelse.

Der orienteres om kommende Landsmøde i Nordjylland på Rebild Bakker den 4. -5. maj 2019. Der opfordres til at deltage. Pris 500 kr for ægtefælle.

Igen i år er der fælles arrangement, hvor der er planlagt en tur til FysioDanmark Varde og Tirpitz i Blåvand den 13 april 2019.

Herudover er bestyrelsen ved at planlægge en udflugt til Sønderskov Slot den 27 oktober. Arrangementet er primært for medlemmer af Vejle/Ribe landsdelsforening.

Pkt 4:Kommende arrangementer: Ved Monica Andersen.

Fortalte om arrangement ved FysioDanmark Varde og Tirpitz den 13 april.

Orientering om at der afholdes Booster weekend på Sano Skælskør den 30 august 1 september. Der er en egenbetaling på 750 kr.

Fortalte om arrangementet ved Sønderskov Slot den 27 oktober.

Pkt 5: Forelæggelse og godkendelse af regnskab: ved Per Schwarz

Regnskabet udviste et overskud på 4.535 kr og en egenkapital på 76.639 kr.

Godkendt uden bemærkning.

Pkt 6: Forelæggelse og vedtagelse af budget for 2019: ved Per Schwarz.

Godkendt uden bemærkning.

Pkt 7: Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

Pkt 8: Valg til bestyrelsen:

Valgt er Liz Nielsen og Jens Tryde. Tina Aamann genvalgt.

Benno Thomsen og Brian Larsen udgår.

Pkt 9: Valg af suppleant:

Jørgen Foghvalgt til suppleant.

Pkt 10: Valg af revisor:

Revisor Kim Bruun modtager genvalg.

Jørgen Simonsen valgt som revisor suppleant.

Pkt 11: Evt

Jens Tryde fortæller om det nye gigthospital i Sønderborg. Forslag om kommende arrangement i Sønderborg.

Referat Ordinær Generalforsamling den 26 februar 2018

1. Valg af dirigent: Jens Tryde

2. Referent: Monica Andersen

3. Formandens beretning ved Tina Aamann:

Information om og opfordring til at besøge hjemmeside på rygsoejlegigt.dk.
Der har været afholdt fælles arrangement i Mønsted Kalkgruber sammen med Østjyllands og Midt/Vestjyllands Landsdelsforening. Dette igen med mange fremmødte og der vil fremover blive planlagt flere fælles arrangementer.

Der afholdes Landsmøde i Haderslev den 5.-6. maj 2018. Opfordring til at tilmelde sig.

Information om Fokusklinikker, bl.a nævnes det at FysioDanmark Vejen har haft besøg af Jens Ole Rasmussen og der er mulighed for at tilmelde sig landtræning her. Træningen er vederlagsfri for personer med Morbus Bechterew, der er henvist af egen læge.

Ligeledes er der mulighed for at tilmelde sig bassintræning på Sano Middelfart.

4. Information om kommende arrangementer ved Monica Andersen:

Der informeres om kommende foredrag med Jerk Langer den 26. maj 2018 på Hotel Vejlefjord. Foredraget omhandler antiinflammatorisk kost og motion og om dette kan være med til at nedbringe gigtaktiviteten. Der vil i forbindelse med foredraget være en frokost buffet. Arrangementet er gratis for medlemmer. Der er åben for tilmelding.

Opfordring til medlemmer om at henvende sig til bestyrelse hvis de har forslag til kommende arrangementer.

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved Per Schwarz:

Regnskabet godkendt.

6. Forelæggelse og vedtagelse af budget for 2018 ved Per Schwarz:

Budget godkendt.

7. Indkomne forslag. Forslag om vedtægtsændring:

Forslag om vedtægtsændring i forhold til indkaldelse til generalforsamling. Nuværende skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling med mindst 14 dages varsel og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Der forslås vedtægtsændring således at der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 1 måneds varsel. Dette vedtaget.

Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal fortsat indsendes 14 dage før.

8. På valg til bestyrelsen er:

Per Schwarz og Monica Andersen. Begge genvalgt.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Liz Nielsen og Jan Knudsen valgt.

Morten Thomsen afgår.

10. Valg af revisor og revisor suppleant:

Revisor Kim Bruun genvalgt. Valg til revisor suppleant er Jens Tryde.

11. Eventuelt:

Der er vist foreningens brochure, som ligger på sygehuse, Fokusklinikker mv. Opfordring til at henvende sig såfremt der er medlemmer, som har kendskab til steder, der kunne gøre brug af brochurerne til evt. nye medlemmer.

Kolding den 2. marts 2018 Lunderskov den 2018

Formand Tina Pernille Aamann
Kassere Per Schwarz

Vejle-Ribe Landsdelsforening den 23. februar 2017

1. Valg af dirigent
Benno Thomsen.

2. Valg af referent
Monica Andersen.

3. Formandens beretning ved Tina Aamann
Der har været afholdt Landsmøde i Ringkøbing i maj 2016, hvor der blev vedtaget fælles kontingentopkrævning for alle landsdelsforeninger.
Foreningen har også fået nyt navn. Således at det er blevet mere tydeligt, at foreningen er for alle med rygsøjlegigt (SPA) og ikke kun for personer, der har fået stillet diagnose Morbus Bechterew. I den forbindelse er der lavet nyt logo, ny hjemmeside og nye pjecer.

Vejle-Ribe Landsdelsforening har afholdt to fælles arrangementer i september 2016. Herunder besøget i Horsens Statsfængsel afholdt sammen med Østjylland og Midt/Vestjyllands landsdelsforening. Et spændende arrangement med stor tilslutning.

Så har der også været afholdt et fælles arrangement sammen med Fyn´s landsdelsforening, hvor vi var på besøg på Sano Middelfart. Der var en rundvisningen af stedet, forskellige workshops hvor man kunne afprøve forskellige træningsmuligheder og også foredrag hos reumatolog.

4. Kommende arrangementer ved Tina Aamann og Monica Andersen
Der afholdes i år Landsmøde i København den 6-7 maj 2017. Foreningen giver tilskud til dette, således at der kun er en egenbetaling på 750 kr for deltagelse i hele arrangementet.

Vi er i gang med at planlægge et fælles arrangement med Østjyllands landsdelsforening formentlig på Bygholm i Horsens med foredrag af socialrådgiver. Datoen bliver formentlig den 26 maj 2017. Der sendes mail ud om dette senere.

Den 16 september 2017 afholdes fællesarrangement med Midt/Vestjylland og Østjyllands landsdelsforening i Mønsted Kalkgruber med rundvisning, frokost på Mønsted Kro og foredrag med reumatolog fra Silkeborg Sygehus.

Den 28 oktober 2016 afholdes der udflugt til Tørskin Grusgrav og Bindeballe Købmandsgård for medlemmer af Vejle-Ribe Landsdelsforening.

5. Driftsregnskab for 2016 ved Per Schwarz
Fremlægges og godkendes.

6. Budget for 2017 ved Per Schwarz
Fremlægges og godkendes.

7. Indkomne forslag til bestyrelsen
Der er ikke modtages forslag.

8. Valg til bestyrelsen
Tina Aamann og Benno Thomsen på valg. Begge genvalgt.
Brian Larsen opstiller til bestyrelsen og er valgt.
Jens Tryde afgår fra bestyrelsen.

9. Valg af suppleant til bestyrelsen
Morten Thomsen opstiller til bestyrelsen og valgt som suppleant.

10. Valg af revisor
Kim Bruun genvalgt.

11. Nye vedtægter ved Tina Aamann
Der er ændringer i vedtægter i forbindelse med foreningens nye navn. Disse fremlægges og godkendes.

12. Evt
Tilkendegivelse fra flere medlemmer om at de har stor glæde af træningsvideoer med øvelser, der bliver sendt hver uge.
Monica Andersen oplyser om fordelene ved at tegne husstandsmedlemskab og opfordrer hertil.

Kolding den 27. februar 2017 Lunderskov den 26. februar 2017

Formand
Tina P. Aamann

Kasser
Per Schwarz