Sønderjylland vedtægter Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew

Vedtægter

FORENINGEN FOR RYGSØJLEGIGT OG MORBUS BECHTEREW – SØNDERJYLLAND

Kong Christian D. X´s Gigthospital, Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

§ 1. Navn

Landsdelsforeningens navn er “Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland”. Foreningens adresse er: “Kong Christian den X’ Gigthospital, Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

§ 2. Formål

Foreningens formål er at støtte de personer, der lider af Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen, herunder at give orientering om og medvirke til udbredelse af kendskabet til sygdommen samt at medvirke til kommunikation af fælles interesse blandt medlemmerne og at fremme samarbejdet med andre relevante organisationer, herunder Gigtforeningernes kredsforeninger.

§ 3. Tilhørsforhold

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland dækker følgende kommuner: Tønder, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg og danner sammen med de øvrige landsdelsforeninger i Danmark, “Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew” og er undergivet landsforeningens vedtægter og beslutninger, ligesom landsdelsforeningens vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

§ 4. Medlemskab

Alle der har Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew eller vil bistå foreningen kan optages som medlem i ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland”. Medlemskab i landsdelsforeningen opnås ved henvendelse til landsdelsforeningen, landsforeningen eller indtegning på foreningens hjemmeside. Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent. Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i landsdelsforeningen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for landsdelsforeningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hvert år til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1. april. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem inden udgangen af februar måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra formanden.

3. Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab for det seneste regnskabsår.

4. Vedtagelse af budget og kontingent (støttemedlemmer) for det kommende regnskabsår.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand i lige år

7. Valg af kasserer i ulige år

8. Valg til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Fra generalforsamlingen udfærdiges et referat, som underskrives af dirigent og formand, og som senest 4 uger efter generalforsamlingen fremsendes til landsforeningen sammen med det godkendte og reviderede regnskab. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af foreningen forlanger skriftlig afstemning, jf. dog §11 vedrørende vedtægtsændringer. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem. Alle beslutninger træffes ved simpel flertal, jf. dog §§ 11 og 12 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens eventuelle opløsning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal eller mindst en tredjedel af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse. Referat af den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges og fremsendes som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelse Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland ledes af en bestyrelse, der efter simpelt flertal vælges på generalforsamlingen og består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, op til tre bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for max. to år, således at ca. halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og konstituerer sig selv – med undtagelse af formand og kasserer, der vælges af generalforsamlingen ved direkte valg. Bestyrelsen leder foreningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen kan lade konsulenter tilknytte foreningen, ligesom den kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreningen. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningen midler, som indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der til hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende regnskab for det foregående regnskabsår, revideret af foreningens revisor.

I det daglige tegnes foreningen af formand og kasserer.

§ 7. Regnskabsår

Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 8 Medlemskontingent

Landsforeningen opkræver medlemskontingentet, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet vedtages opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen. Vedrørende indmeldelse i kontingentåret:

Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år
Indmeldelse 01.07 – 31.10: Betales kontingent pr. måned Indmeldelse
01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år

Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne jf. landsforeningens vedtægter.

§ 9 Budget

Der fremlægges og godkendes budget for indeværende regnskabsår. Det indeværende regnskabsår er kalenderåret efter det år, der er blevet aflagt regnskab for i § 5 punkt 3.

§ 10 Foreningens virke

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland repræsenteres på landsmødet af højst 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene. Foreningen kan oprette lokale afdelinger inden for sit område. Såfremt der oprettes lokale afdelinger, skal disses vedtægter godkendes af Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland og af landsforeningen. Om landsdelsforeningens virke i øvrigt henviser til landsforeningens vedtægter.

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen. For at vedtægtsændringer er gyldige, skal de være vedtaget af mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer samt være godkendt af landsforeningen.

§ 12 Opløsning

Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af foreningen, skal mindst tre fjerdedele af Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjyllands medlemmer stemme herfor. Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås, kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag om foreningens opløsning. Forslaget anses for vedtaget, når mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling har stemt herfor. Er det vedtaget, at foreningen skal opløses overgår landsdelsforeningens midler til landsforeningen.

§ 13 Ikrafttrædelse

Således vedtaget den 20. marts 2018 på generalforsamling for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Sønderjylland.

Vedtægten af 14. marts 2017 betragtes hermed som revideret.

Sign. Laila Stelzner

Sign. Ebbe Larsen Formand /Dirigent