Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Østjylland arkiv

Referat af generalforsamling 2018 for MB Foreningen i Østjylland

Afholdt den 15. marts 2018 på Marselisborgcentret i Århus C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning fra bestyrelsen

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår

5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår

6. Indkomne forslag:

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant

10. Eventuelt.

Pkt. 1: Wagn Rosenlund blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet.

Pkt. 2: Preben Dannemand valgtes til stemmetæller for de 38 tilstedeværende.

Pkt. 3: Formanden Claus-Ebbe Junker aflagde herefter bestyrelsens beretning.

Han redegjorde for de forskellige aktiviteter i det forgangne år i landsdelsforeningen. Hovedpunkterne var vore vellykkede aktiviteter såsom turen til Vejlefjord og Mønsted Kalkminer i samarbejde med Midt-Vestjylland Kredsen. Der påtænkes nye arrangementer i samarbejde med Vejle-Ribe og Midt-Vestjylland og specifikt den 26. maj i år. Herudover nævntes booster-weekenden og det snarlige landsmøde i Haderslev. Endelig nævntes diverse fokusområder og den nye servicelov, som trådte i kraft 1/1-2018. Medlemmerne opfordres til at melde sig til arrangementerne. Formandens beretning blev herefter godkendt med håndsoprækning og applaus.

Pkt. 4: Oversigt over det reviderede regnskab blev uddelt til medlemmerne og fremlagt af kassereren Jette Foged. I år er der et pænt overskud, og status er særdeles tilfredsstillende. Efter enkelte uddybende spørgsmål godkendtes regnskabet med applaus.

Pkt. 5: Budgettet for Kredsen blev godkendt, og kontingentet for det næste år opkræves i lighed med sidste år af hovedforeningen. Da vores økonomi er god, er der lagt op til flere spændende arrangementer i det kommende år. Budgettet blev godkendt med applaus.

Pkt.6: Ingen indkomne forslag

Pkt. 7 Bestyrelsen består af fem medlemmer. Claus-Ebbe Junker, Jette Foged, Lisbeth Nielsen, Peter Hjort og Mirjana Rosenlund. De to førstnævnte var på valg og genvalgtes for to år.

Pkt. 8: Elin Sevelsted er suppleant og blev sidste år valgt for to år.

Pkt. 9. Som revisor genvalgtes Holger Madsen. Som revisorsuppleant genvalgtes Gunner Sørensen.

Pkt..10: Under eventuelt intet bortset fra tilkendegivelser af en dejlig aften.

Referent: Mirjana Rosenlund
Dirigent: Wagn Rosenlund

BLIV MEDLEM

text1-1
text2-3
Følg os på Facebook

BESTYRELSEN

Claus-Ebbe Junker
Formand
Lilletoften 22, Rodskov
8543 Hornslet
Tlf. 30 24 05 47
clausebbejunker@gmail.com
(+Webmaster)

 

Mirjana Rosenlund
Næstformand
Vestergade 84, 1. th.
8000 Århus C,
Tlf. 86 13 00 11
mikiwagnrosenlund@mail.dk

 

Jette Foged
Kasserer
Præstegårdsvej 32
8320 Mårslet
Tlf. 60 95 89 49
jette@freelanceunderviser.dk

 

Peter Hjort
Sekretær
Fyrrevænget 29 L, Hov
8300 Odder
Tlf. 86 54 31 24
hjortebo556@gmail.com

 

Elin Sevelsted
Suppleant
Lilletoften 22, Rodskov
8543 Hornslet
Tlf. 21 72 73 26
elin@sevel.dk

 

Lisbeth Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Overgårdsparken 61
8410 Rønde
Tlf. 21 25 60 63
lisbethnielsen61@gmail.com