Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew vedtægter Nordjylland

Vedtægter for Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Region Nordjylland

§ 1. Navn: Foreningens navn er “Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Region Nordjylland”, og omfatter flg. Kommuner:
o Brønderslev Kommune
o Frederikshavn Kommune
o Hjørring Kommune
o Jammerbugt Kommune
o Læsø Kommune
o Mariagerfjord Kommune
o Morsø Kommune
o Rebild Kommune
o Thisted Kommune
o Vesthimmerlands Kommune
o Aalborg Kommune.

Foreningens hjemsted er landsdelsformandens hjemkommune.

§ 2. Formål.

Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der lider af Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen, herunder at give orientering om og medvirke til udbredelse af kendskabet til sygdommen samt at medvirke til kommunikation af fælles interesse blandt medlemmerne og at fremme samarbejdet med andre relevante organisationer, heriblandt Gigtforeningens kredsforeninger.

§ 3. Tilhørsforhold.

Landsdelsforeningen danner sammen med de øvrige -landsdelsforeninger i Danmark, “FORENINGEN FOR RYGSØJLEGIGT OG MORBUS BECHTEREW” og er undergivet Landsforeningens vedtægter og beslutninger, ligesom landsdelsforeningens vedtægter og beslutninger, skal godkendes af Landsforeningen.

§ 4. Medlemskab.

Som medlem kan optages alle der har rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew, samt andre, der vil bistå foreningen i dens virke. Medlemskab i foreningen opnås ved indmeldelse i en af foreningens landsdelsforeninger.
Medlemskab i landsdelsforeningen opnås ved henvendelse til landsdelsforeningen, landsforeningen eller indtegning på foreningens hjemmeside.
Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent.
Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i foreningen.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for landsdelsforeningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, senest 1. april.
Forslag, der ønskes behandlet ved en generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst inde holde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab for det seneste regnskabsår.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Fra generalforsamlingen udfærdiges et referat, som efterfølgende underskrives af dirigenten, og snarest muligt fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Generalforsamlingens referat offentliggøres i bladet, og/eller på landsdelsforeningens hjemmeside.
Gigtforeningen for

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning, jvf. dog § 10.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog § 10 og 11 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens evt. opløsning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal eller repræsentanter der svarer til mindst en tredjedel af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse.

§ 6. Bestyrelse.

Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der ved simpelt flertal vælges på generalforsamlingen og består af en formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer.
Hvert bestyrelsesmedlem fungerer i to år. På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan vælges indtil 2 suppleanter til bestyrelsen, hvert for 1 år ad gangen.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og arbejde, dog uden stemmeret.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen leder foreningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst to bestyrelses medlemmer kræver det.
Bestyrelsen kan lade konsulenter tilknytte Landsdelsforeningen, lige som den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af Landsdelsforeningen.
Bestyrelsen er ansvarlig for Landsdelsforeningens midler, som indsættes i et pengeinstitut i Landsdelsforeningens navn. Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende regnskab for det foregående regnskabsår, revideret af Landsdelsforeningens revisor.

I det daglige tegnes foreningen af formand og kasserer med baggrund i generalforsamlingens beslutninger og bestyrelsen anvisninger.

§ 7. Regnskabsår

Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

§8. Medlemskontingent

Landsforeningen opkræver medlemskontingentet, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet vedtages opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen.
Vedrørende indmeldelse i kontingentåret:
Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år
Indmeldelse 01.07 – 31.10: Betales kontingent pr. måned
Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år
Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne jf. landsforeningens vedtægter.

§ 9. Landsdelsforeningens virke.

Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet ved de i vedtægterne for Landsforeningens nævnte personer.
En Landsdelsforening kan inden for sit område oprette lokale af delinger uden egne vedtægter. Såfremt der inden for Landsdelsforeningens område oprettes en Lokalforening med egne vedtægter, skal disse godkendes af Landsdelsforeningen for området og af Landsforeningen.
Om Landsdelsforeningens virke i øvrigt henvises til Landsforeningens vedtægter.

§ 10. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun ske på en Generalforsamling.
For at vedtægtsændringerne kan blive gyldige, skal de vedtages af mindst to tredjedel af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt være godkendt af Landsforeningen.

§ 11. Opløsning.

Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af Landsdelsforeningen, skal mindst tre fjerdedel af Landsdelsforeningens medlemmer stemme herfor.
Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås, kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag om Landsdelsforeningens opløsning.
Forslaget anses for vedtaget, når mindst tre fjerdedele af de aktive, fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling har stemt for.
Er det vedtaget, at foreningen skal opløses, træffer Hovedbestyrelsen beslutning om anvendelse af Landsdelsforeningens midler i Landsforeningen.

Således ændret og vedtaget den 5. april 2017 på generalforsamlingen for “Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Region Nordjylland”.