Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew aktiviteter Hovedstaden

Kommende arrangementer i Hovedstaden

Kære medlemmer

Hermed ny indkaldelse til generalforsamling idet vi aflyste forsamlingen i marts måned.

Den afholdes onsdag den 7. oktober kl. 19:00 til 20.00 i Gladsaxe Biblioteks lokaler.

Adresse: Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg
Der er parkering bag rådhuset som ligger lige ved siden af biblioteket.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Forelæggelse af godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår
5. a. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår
5. b. Forslag til Landsmødet om kontingent for det kommende regnskabsår for medlemmerne i Hovedstaden
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen. På valg er Stig Winther Nielsen (modtager genvalg) og Ernst Johansen (modtager genvalg)
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Carl Lyøe (modtager genvalg)
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Der vil desværre ikke som vanlig blive tilbudt middag eller være foredrag på grund af Corona situationen.

Af hensyn til lokaleindretning er tilmelding nødvendig.
Gerne snarest men senest onsdag den 23. september 2020 til: Bent Andersen, tlf. 44 94 04 67 eller mail: bent.a@teliamail.dk.

På gensyn 7.oktober 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen