Vedtægter for “Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Fyn”

Indhold:

§1. Navn og hjemsted

§2. Formål

§3. Tilhørsforhold

§4. Medlemskab

§5. Generalforsamling

§6. Bestyrelse

§7. Regnskabsår

§8. Medlemskontingent

§9. Budget

§10. Landsdelsforeningens virke

§11. Vedtægtsændringer

§12. Opløsning

§13. Ikrafttrædelse

§1. Navn og hjemsted

Landsdelsforeningens navn er ”Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew – Fyn.” Landsdelsforeningen dækker følgende kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningens cvr. nr. 3530 4533.

§ 2. Formål

Landsdelsforeningens formål er at støtte de personer, der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew. Formålet opfyldes ved at medvirke til forskning, bekæmpelse og behandling af sygdommen. Landsdelsforeningen orienterer om og medvirker til at udbrede kendskabet til sygdommen samt medvirker til kommunikation til medlemmerne. Desuden fremmes samarbejdet med relevante organisationer, herunder Gigtforeningens kredsforeninger.

§ 3. Tilhørsforhold

Landsdelsforeningen for Fyn danner, sammen med de øvrige landsdelsforeninger, ”Foreningen for rygsøjlegigt og Morbus Bechterew” og er undergivet landsforeningens vedtægter og beslutninger. Landsdelsforeningens vedtægter skal godkendes af landsforeningen.

§ 4. Medlemskab

Alle der har Rygsøjlegigt – herunder Morbus Bechterew eller vil bistå foreningen kan optages som medlem.

Medlemskab i landsdelsforeningen opnås ved henvendelse til landsdelsforeningen, evt. landsforeningen eller indtegning på foreningens hjemmeside. Medlemskab gælder så længe, der er betalt kontingent.

Kun medlemmer kan vælges til tillidsposter i landsdelsforeningen.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for landsdelsforeningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hvert år til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1. april.

Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsens formand eller næstformand senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere

3.Beretning fra bestyrelsen

4.Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår.

5.Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.

6.Indkomne forslag.

7.Valg til bestyrelsen.

8.Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.Valg af revisor samt revisorsuppleant.

10.Eventuelt.

Der udfærdiges et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet fremsendes til landsforeningen senest 4 uger efter generalforsamlingen sammen med det godkendte og reviderede regnskab.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal være givet skriftlig.

Alle beslutninger træffes med simpelt flertal, jf. dog §§ 11 og 12 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens eventuelle opløsning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal eller mindst 1/3 af landsdelsforeningens medlemmer, skriftligt kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal være med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse.

Referat af den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges og fremsendes til landsforeningen som ved ordinær general- forsamling.

§ 6. Bestyrelse

Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsen består af formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år således at to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperioden er udløbet, indtræder en suppleant i bestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden. Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter anciennitet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv.

Bestyrelsen leder landsdelsforeningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen kan tilknytte konsulenter til foreningen, ligesom den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. Større beløb til senere anvendelse anbringes i stats- eller realkreditobligationer. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at der hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende og retvisende regnskab for det foregående regnskabsår. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor.

§ 7. Regnskabsår

Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8. Medlemskontingent

Landsforeningen opkræver medlemskontingentet, der er vedtaget på landsmødet. Medlemskontingentet vedtages opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen.

Vedrørende indmeldelse i kontingentåret:

Indmeldelse 01.01 – 30.06: Betales fuldt kontingent for et helt år

Indmeldelse 01.07 – 31.10:Betales kontingent pr. måned

Indmeldelse 01.11 – 31.12: Betales kontingent fra efterfølgende år

Udmeldelse 01.01 – 31.01: Betales ikke kontingent

Udmeldelse 01.02 – 31.10: Betales pr. måned medlemsskabet løber

Udmeldelse 01.11 – 31.12: Betales fuldt kontingent

Ved ind- eller udmeldelse på et tidspunkt, der medfører nedsat kontingent, reguleres landsforeningens andel af kontingentet, således at dette altid udgår den samme procentvise andel som af årskontingentet.

Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelsforeningerne jf. landsforeningens vedtægter.

§ 9. Budget

Der fremlægges og godkendes budget for indeværende regnskabsår. Det indeværende regnskabsår er kalenderåret efter det år, der er blevet aflagt regnskab for i § 5 punkt 4.

§ 10. Landsdelsforeningens virke

Landsdelsforeningen repræsenteres på landsmødet af højst 2 delegerede, hvoraf formand eller næstformand er den ene.

Landsdelsforeningen kan oprette lokale afdelinger uden vedtægter inden for sit område. Såfremt der oprettes en lokalforening med egne vedtægter, skal disse vedtægter godkendes af landsdelsforeningen for området og af landsforeningen.

Om landsdelsforeningen virke i øvrigt henvises til landsforeningens vedtægter.

§11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.
Vedtægtsændringerne er gyldige, når de er vedtaget skriftligt af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringerne skal desuden godkendes af landsforeningen.

§ 12. Opløsning

Består vedtægtsændringen i en beslutning om opløsning af landsdelsforeningen, skal mindst ¾ af landsdelsforeningen medlemmer stemme for opløsning. Såfremt det fornødne stemmeflertal ikke opnås kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag om foreningens opløsning.

Forslaget anses for vedtaget når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer har stemt for på den ekstraordinære generalforsamling. Er opløsning vedtaget, overgår landsdelsforeningens midler til landsforeningen.

§ 13. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft 6. april 2017 efter landsdelsforeningens generalforsamling, og erstatter dermed de tidligere vedtægter fra 18. marts 2015.